pravopis558

oblikoslovje288

skladnja230

etimologija199

besedotvorje178

izvor besede167

mala ali velika začetnica147

pomenoslovje144

sklanjanje lastnih imen138

izvor osebnega imena136

ločila123

pomenska razlaga96

vejica70

prevzete besede in besedne zveze60

razlaga besed v slovarju47

zemljepisna imena41

ujemanje40

terminologija39

glasoslovje37

stilistika37

sklanjanje37

podomačevanje34

zloženke34

leksika32

pisne dvojnice31

sopomenskost31

svojilni pridevnik29

leksikografija29

izvor samostalnika29

predlog26

stvarna lastna imena26

naglas25

pisanje skupaj ali narazen24

večbesedni veznik24

stičnost23

kratice22

okrajšave20

besedna zveza19

pridevnik18

zanikanje18

normativnost18

predložna zveza17

tvorba pridevnikov17

vezaj17

sklanjanje večbesednih poimenovanj17

glagol16

besedotvorne dvojnice16

veznik16

prebivalska imena15

vezljivost15

posebna pisna znamenja15

določni in nedoločni pridevnik14

števniki14

pomišljaj14

sskj13

pika13

prečrkovanje13

izgovor besed13

izvor zemljepisnega imena13

rodilnik12

izpeljanke12

prevodoslovje12

podomačevanje občnih poimenovanj11

dvopičje11

povratni svojilni zaimek11

ženska oblika priimka11

frazem11

prevajanje11

zloženke s kratično prvo sestavino10

nazivi10

sskj210

stalna besedna zveza9

sociolingvistika9

nestični vezaj9

decimalno številčenje9

ženska poimenovanja9

oblikoslovna dvojnica8

lastno ime8

izbira ustreznega sklona8

izbira ustrezne besedne zveze8

poševnica8

kategorija živosti8

besediloslovje8

pridevnik na -ski7

zapis datuma7

imena prireditev7

vključitev besede v slovar7

oznake v slovarju7

sestavljeni osebek7

besedni red7

priredne zloženke7

prevzemanje7

odvisnik6

levi prilastek6

vrstni pridevnik6

zveza črke in števke6

snb6

stopnjevanje pridevnikov6

vikanje6

stični pomišljaj6