×

pravopis779

oblikoslovje402

skladnja324

etimologija271

besedotvorje239

mala ali velika začetnica226

pomenoslovje204

izvor osebnega imena185

izvor besede180

sklanjanje lastnih imen176

ločila167

pomenska razlaga153

vejica109

prevzete besede in besedne zveze73

stilistika66

leksika60

zemljepisna imena59

ujemanje58

glasoslovje54

razlaga besed v slovarju52

zloženke52

terminologija49

sklanjanje48

svojilni pridevnik47

sopomenskost47

podomačevanje42

pisne dvojnice41

stvarna lastna imena40

izvor samostalnika36

predlog34

leksikografija34

pisanje skupaj ali narazen34

naglas33

števniki31

normativnost31

predložna zveza30

večbesedni veznik30

tvorba pridevnikov30

kratice30

veznik28

sklanjanje večbesednih poimenovanj27

pridevnik26

besedna zveza26

besedotvorne dvojnice25

stičnost25

vezaj25

vezljivost25

prevodoslovje25

okrajšave24

glagol23

sociolingvistika23

zanikanje23

posebna pisna znamenja23

izgovor besed23

sskj21

pomišljaj21

rodilnik20

določni in nedoločni pridevnik19

prebivalska imena18

izbira ustrezne besede18

prečrkovanje17

frazem17

izbira ustrezne besedne zveze17

izvor zemljepisnega imena17

podomačevanje občnih poimenovanj15

nazivi15

pika15

skloni15

ženska poimenovanja15

zloženke s kratično prvo sestavino14

prevajanje14

besediloslovje14

pridevnik na -ski13

povratni svojilni zaimek13

dvopičje12

izpeljanke12

prislov12

angleščina12

prevzemanje12

ženska poimenovanja poklicev11

lastno ime11

vključitev besede v slovar11

nestični vezaj11

ženska oblika priimka11

sestavljeni osebek11

poševnica11

sskj211

stalna besedna zveza10

oblikoslovna dvojnica10

oznake v slovarju10

predlog v10

priredne zloženke10

odvisnik9

vrstni pridevnik9

imena prireditev9

decimalno številčenje9

izbira ustreznega sklona9

predlog na9

števnost9

levi prilastek8