×

pravopis897

oblikoslovje478

skladnja376

etimologija289

besedotvorje282

mala ali velika začetnica265

pomenoslovje224

sklanjanje lastnih imen207

ločila191

izvor besede188

izvor osebnega imena187

pomenska razlaga179

vejica128

leksika97

prevzete besede in besedne zveze90

zemljepisna imena76

stilistika74

zloženke70

glasoslovje70

sklanjanje61

ujemanje61

sopomenskost56

terminologija56

razlaga besed v slovarju53

svojilni pridevnik51

podomačevanje46

stvarna lastna imena45

pisne dvojnice44

kratice42

normativnost41

izvor samostalnika41

leksikografija41

naglas41

pisanje skupaj ali narazen40

predložna zveza40

izbira ustrezne besede39

predlog38

besedna zveza36

sociolingvistika36

vezaj35

tvorba pridevnikov34

glagol33

števniki33

veznik31

večbesedni veznik31

pridevnik31

prevodoslovje31

besedotvorne dvojnice31

sklanjanje večbesednih poimenovanj31

vezljivost28

izgovor besed28

okrajšave28

stičnost27

posebna pisna znamenja24

zanikanje24

izbira ustrezne besedne zveze24

pomišljaj23

sskj23

prečrkovanje22

podomačevanje občnih poimenovanj21

frazem20

rodilnik20

pridevniška določnost in nedoločnost19

prebivalska imena19

izvor zemljepisnega imena19

skloni18

prevzemanje18

pridevnik na -ski18

zloženke s kratično prvo sestavino17

ženska poimenovanja17

prevajanje16

nazivi16

pika16

priredne zloženke15

povratni svojilni zaimek15

prislov15

vrstni pridevnik14

angleščina14

sskj214

besediloslovje14

izpeljanke14

dvopičje13

predlog v13

lastno ime13

vključitev besede v slovar13

ženska poimenovanja poklicev12

predlog na12

daljšanje osnove12

sestavljeni osebek11

glagolske oblike11

oznake v slovarju11

nestični vezaj11

izbira ustreznega sklona11

ženska oblika priimka11

alinejno naštevanje10

poševnica10

zaimek10

lastnostni ali vrstni pridevnik10

stalna besedna zveza10

imena prireditev10