×

pravopis844

oblikoslovje441

skladnja350

etimologija287

besedotvorje267

mala ali velika začetnica249

pomenoslovje213

sklanjanje lastnih imen195

izvor osebnega imena187

izvor besede186

ločila180

pomenska razlaga163

vejica120

prevzete besede in besedne zveze85

leksika80

zemljepisna imena72

stilistika71

zloženke65

glasoslovje61

ujemanje59

sklanjanje54

sopomenskost54

terminologija53

razlaga besed v slovarju53

svojilni pridevnik48

podomačevanje46

stvarna lastna imena41

pisne dvojnice41

izvor samostalnika40

predlog38

leksikografija38

pisanje skupaj ali narazen37

normativnost37

naglas36

predložna zveza35

besedna zveza34

kratice33

števniki33

glagol32

tvorba pridevnikov31

večbesedni veznik31

vezaj31

sociolingvistika30

izbira ustrezne besede30

prevodoslovje30

pridevnik29

sklanjanje večbesednih poimenovanj29

veznik28

besedotvorne dvojnice28

stičnost27

izgovor besed26

vezljivost26

okrajšave25

posebna pisna znamenja24

zanikanje23

prečrkovanje22

sskj21

izbira ustrezne besedne zveze21

pomišljaj21

rodilnik20

pridevniška določnost in nedoločnost19

izvor zemljepisnega imena19

podomačevanje občnih poimenovanj18

frazem18

prebivalska imena18

skloni17

nazivi16

pika16

zloženke s kratično prvo sestavino16

ženska poimenovanja16

prevajanje16

pridevnik na -ski16

prevzemanje16

povratni svojilni zaimek15

angleščina14

izpeljanke14

priredne zloženke14

besediloslovje14

sskj213

prislov13

vključitev besede v slovar12

ženska poimenovanja poklicev12

dvopičje12

vrstni pridevnik12

lastno ime12

predlog na11

nestični vezaj11

sestavljeni osebek11

oznake v slovarju11

ženska oblika priimka11

poševnica11

predlog v11

stalna besedna zveza10

oblikoslovna dvojnica10

imena prireditev10

glagolske oblike10

izbira ustreznega sklona10

števnost9

odvisnik9

stopnjevanje pridevnikov9