×

pravopis870

oblikoslovje456

skladnja363

etimologija289

besedotvorje274

mala ali velika začetnica259

pomenoslovje219

sklanjanje lastnih imen199

izvor besede188

izvor osebnega imena187

ločila185

pomenska razlaga173

vejica124

leksika89

prevzete besede in besedne zveze87

zemljepisna imena74

stilistika73

zloženke68

glasoslovje65

ujemanje60

sklanjanje58

sopomenskost54

terminologija53

razlaga besed v slovarju53

svojilni pridevnik50

podomačevanje46

stvarna lastna imena43

pisne dvojnice42

izvor samostalnika41

leksikografija41

normativnost39

naglas39

pisanje skupaj ali narazen38

predlog38

kratice37

predložna zveza36

besedna zveza35

sociolingvistika34

števniki33

tvorba pridevnikov33

glagol32

izbira ustrezne besede32

sklanjanje večbesednih poimenovanj31

večbesedni veznik31

prevodoslovje31

vezaj31

veznik29

pridevnik29

besedotvorne dvojnice28

izgovor besed27

vezljivost27

stičnost27

okrajšave27

posebna pisna znamenja24

zanikanje23

pomišljaj22

sskj22

prečrkovanje22

izbira ustrezne besedne zveze21

rodilnik20

pridevniška določnost in nedoločnost19

izvor zemljepisnega imena19

frazem19

podomačevanje občnih poimenovanj19

prebivalska imena18

skloni17

ženska poimenovanja17

pridevnik na -ski17

pika16

prevajanje16

nazivi16

prevzemanje16

zloženke s kratično prvo sestavino16

povratni svojilni zaimek15

priredne zloženke14

izpeljanke14

angleščina14

besediloslovje14

vključitev besede v slovar13

lastno ime13

vrstni pridevnik13

prislov13

sskj213

dvopičje13

ženska poimenovanja poklicev12

predlog na12

predlog v12

sestavljeni osebek11

poševnica11

oznake v slovarju11

glagolske oblike11

ženska oblika priimka11

nestični vezaj11

imena prireditev10

daljšanje osnove10

oblikoslovna dvojnica10

stalna besedna zveza10

izbira ustreznega sklona10

stopnjevanje pridevnikov9

števnost9