×

pravopis801

oblikoslovje415

skladnja339

etimologija278

besedotvorje246

mala ali velika začetnica234

pomenoslovje205

izvor osebnega imena186

izvor besede183

sklanjanje lastnih imen183

ločila169

pomenska razlaga155

vejica111

prevzete besede in besedne zveze79

leksika71

stilistika67

zemljepisna imena67

ujemanje58

glasoslovje58

zloženke56

razlaga besed v slovarju52

terminologija51

sopomenskost50

sklanjanje48

svojilni pridevnik47

podomačevanje43

pisne dvojnice41

stvarna lastna imena40

izvor samostalnika37

leksikografija35

pisanje skupaj ali narazen35

predlog34

naglas34

predložna zveza33

števniki32

normativnost32

večbesedni veznik30

tvorba pridevnikov30

kratice30

besedna zveza30

prevodoslovje30

glagol29

veznik28

sklanjanje večbesednih poimenovanj28

besedotvorne dvojnice27

pridevnik27

stičnost26

vezaj26

vezljivost26

izbira ustrezne besede26

izgovor besed25

sociolingvistika24

okrajšave24

zanikanje23

posebna pisna znamenja23

sskj21

pomišljaj21

določni in nedoločni pridevnik20

rodilnik20

prečrkovanje20

podomačevanje občnih poimenovanj18

prebivalska imena18

frazem18

izbira ustrezne besedne zveze18

izvor zemljepisnega imena18

nazivi15

pika15

skloni15

ženska poimenovanja15

prevajanje15

zloženke s kratično prvo sestavino14

pridevnik na -ski14

besediloslovje14

angleščina14

prevzemanje14

povratni svojilni zaimek13

dvopičje12

izpeljanke12

prislov12

sskj212

ženska poimenovanja poklicev11

lastno ime11

vključitev besede v slovar11

nestični vezaj11

ženska oblika priimka11

oznake v slovarju11

sestavljeni osebek11

poševnica11

predlog v11

predlog na11

priredne zloženke11

stalna besedna zveza10

oblikoslovna dvojnica10

imena prireditev10

odvisnik9

vrstni pridevnik9

zveza črke in števke9

zapis datuma9

stopnjevanje pridevnikov9

decimalno številčenje9