×

pravopis886

oblikoslovje464

skladnja367

etimologija289

besedotvorje279

mala ali velika začetnica262

pomenoslovje220

sklanjanje lastnih imen204

ločila189

izvor besede188

izvor osebnega imena187

pomenska razlaga174

vejica126

leksika92

prevzete besede in besedne zveze88

zemljepisna imena75

stilistika72

zloženke68

glasoslovje68

ujemanje61

sklanjanje58

sopomenskost54

terminologija54

razlaga besed v slovarju53

svojilni pridevnik51

podomačevanje46

pisne dvojnice44

stvarna lastna imena44

izvor samostalnika41

leksikografija41

naglas40

kratice40

pisanje skupaj ali narazen40

normativnost40

predlog38

predložna zveza38

besedna zveza35

sociolingvistika34

tvorba pridevnikov34

izbira ustrezne besede34

števniki33

vezaj32

glagol32

prevodoslovje31

večbesedni veznik31

besedotvorne dvojnice30

sklanjanje večbesednih poimenovanj30

pridevnik30

veznik30

vezljivost27

izgovor besed27

okrajšave27

stičnost27

posebna pisna znamenja24

sskj23

zanikanje23

pomišljaj23

izbira ustrezne besedne zveze23

prečrkovanje22

podomačevanje občnih poimenovanj20

rodilnik20

izvor zemljepisnega imena19

frazem19

prebivalska imena19

pridevniška določnost in nedoločnost19

pridevnik na -ski18

ženska poimenovanja17

skloni17

zloženke s kratično prvo sestavino17

prevzemanje16

prevajanje16

pika16

nazivi16

povratni svojilni zaimek15

sskj214

izpeljanke14

besediloslovje14

angleščina14

priredne zloženke14

predlog v13

vrstni pridevnik13

vključitev besede v slovar13

lastno ime13

dvopičje13

prislov13

predlog na12

ženska poimenovanja poklicev12

sestavljeni osebek11

nestični vezaj11

oznake v slovarju11

glagolske oblike11

daljšanje osnove11

ženska oblika priimka11

izbira ustreznega sklona10

stalna besedna zveza10

alinejno naštevanje10

poševnica10

oblikoslovna dvojnica10

imena prireditev10

kategorija živosti9