×

pravopis829

oblikoslovje427

skladnja343

etimologija280

besedotvorje257

mala ali velika začetnica244

pomenoslovje211

sklanjanje lastnih imen192

izvor osebnega imena186

izvor besede184

ločila177

pomenska razlaga160

vejica118

prevzete besede in besedne zveze84

leksika73

zemljepisna imena69

stilistika68

glasoslovje60

zloženke59

ujemanje58

sopomenskost54

razlaga besed v slovarju53

terminologija51

sklanjanje51

svojilni pridevnik47

podomačevanje44

pisne dvojnice41

stvarna lastna imena41

izvor samostalnika38

leksikografija37

naglas36

predlog35

pisanje skupaj ali narazen35

normativnost35

predložna zveza33

števniki33

kratice32

besedna zveza32

večbesedni veznik31

glagol30

tvorba pridevnikov30

prevodoslovje30

pridevnik29

vezaj29

sklanjanje večbesednih poimenovanj29

veznik28

sociolingvistika28

besedotvorne dvojnice27

stičnost27

izbira ustrezne besede27

vezljivost26

izgovor besed26

okrajšave25

posebna pisna znamenja24

zanikanje23

prečrkovanje22

sskj21

pomišljaj21

določni in nedoločni pridevnik20

rodilnik20

podomačevanje občnih poimenovanj18

prebivalska imena18

frazem18

izbira ustrezne besedne zveze18

izvor zemljepisnega imena18

nazivi16

pridevnik na -ski16

pika16

prevajanje16

skloni15

ženska poimenovanja15

zloženke s kratično prvo sestavino14

povratni svojilni zaimek14

besediloslovje14

angleščina14

prevzemanje14

prislov13

priredne zloženke13

lastno ime12

dvopičje12

izpeljanke12

sskj212

ženska poimenovanja poklicev11

vključitev besede v slovar11

nestični vezaj11

ženska oblika priimka11

oznake v slovarju11

sestavljeni osebek11

poševnica11

predlog v11

predlog na11

stalna besedna zveza10

oblikoslovna dvojnica10

imena prireditev10

glagolske oblike10

odvisnik9

vrstni pridevnik9

zveza črke in števke9

zapis datuma9

stopnjevanje pridevnikov9