×

pravopis1019

oblikoslovje551

skladnja428

besedotvorje329

mala ali velika začetnica306

etimologija300

pomenoslovje247

sklanjanje lastnih imen228

pomenska razlaga218

ločila216

izvor besede196

izvor osebnega imena195

vejica145

leksika115

prevzete besede in besedne zveze110

zemljepisna imena90

zloženke82

stilistika82

glasoslovje80

sopomenskost77

ujemanje73

sklanjanje71

terminologija69

svojilni pridevnik63

razlaga besed v slovarju54

podomačevanje54

pisanje skupaj ali narazen52

tvorba pridevnikov52

stvarna lastna imena52

normativnost51

leksikografija51

kratice51

pisne dvojnice50

predložna zveza50

izbira ustrezne besede50

besedna zveza49

izvor samostalnika46

vezaj46

pridevnik45

naglas45

glagol43

sociolingvistika42

predlog40

števniki38

vezljivost37

besedotvorne dvojnice37

veznik35

večbesedni veznik34

prevodoslovje33

izgovor besed33

okrajšave32

sklanjanje večbesednih poimenovanj31

podomačevanje občnih poimenovanj31

sskj30

pika29

stičnost29

prevzemanje28

zanikanje27

prečrkovanje27

izbira ustrezne besedne zveze26

skloni25

posebna pisna znamenja25

frazem25

pomišljaj24

pridevnik na -ski24

prevajanje23

rodilnik23

izvor zemljepisnega imena22

prebivalska imena22

covid-1922

izpeljanke20

pridevniška določnost in nedoločnost19

sskj219

ženska poimenovanja19

nazivi19

zloženke s kratično prvo sestavino18

vrstni pridevnik18

alinejno naštevanje18

povratni svojilni zaimek18

angleščina17

vključitev besede v slovar17

sklanjanje večbesednih lastnih imen17

prislov16

imena izdelkov in znamke16

predlog na16

besediloslovje16

lastno ime16

priredne zloženke16

glagolske oblike15

predlog v15

ženska poimenovanja poklicev15

spol14

izbira ustreznega sklona14

stavčni člen13

dvopičje13

ženska oblika priimka13

daljšanje osnove13

sestavljeni osebek13

števnost13

oznake v slovarju13