×

pravopis1002

oblikoslovje543

skladnja414

besedotvorje322

etimologija298

mala ali velika začetnica297

pomenoslovje245

sklanjanje lastnih imen226

ločila215

pomenska razlaga213

izvor osebnega imena195

izvor besede194

vejica143

leksika114

prevzete besede in besedne zveze108

zemljepisna imena87

zloženke81

stilistika80

glasoslovje76

sopomenskost75

sklanjanje70

ujemanje70

terminologija67

svojilni pridevnik60

razlaga besed v slovarju54

podomačevanje53

pisanje skupaj ali narazen52

stvarna lastna imena51

kratice51

leksikografija50

izbira ustrezne besede50

pisne dvojnice49

normativnost49

tvorba pridevnikov49

predložna zveza48

besedna zveza47

izvor samostalnika44

naglas44

vezaj43

pridevnik42

sociolingvistika42

glagol41

predlog40

števniki37

besedotvorne dvojnice37

veznik35

večbesedni veznik34

vezljivost33

prevodoslovje33

sklanjanje večbesednih poimenovanj31

podomačevanje občnih poimenovanj31

izgovor besed31

okrajšave31

sskj30

pika29

prevzemanje28

stičnost27

zanikanje26

prečrkovanje26

izbira ustrezne besedne zveze26

posebna pisna znamenja25

pomišljaj24

frazem24

skloni23

prebivalska imena22

izvor zemljepisnega imena22

rodilnik22

prevajanje22

pridevnik na -ski22

izpeljanke20

covid-1920

pridevniška določnost in nedoločnost19

sskj219

ženska poimenovanja19

alinejno naštevanje18

povratni svojilni zaimek18

zloženke s kratično prvo sestavino18

nazivi18

vključitev besede v slovar17

vrstni pridevnik17

besediloslovje16

lastno ime16

predlog na16

priredne zloženke16

imena izdelkov in znamke16

angleščina16

prislov16

predlog v15

ženska poimenovanja poklicev15

sklanjanje večbesednih lastnih imen15

dvopičje13

sestavljeni osebek13

daljšanje osnove13

spol13

ženska oblika priimka13

izbira ustreznega sklona13

glagolske oblike13

lastnostni ali vrstni pridevnik13

besedna vrsta12

števnost12