×

pravopis654

oblikoslovje330

skladnja268

etimologija244

besedotvorje204

mala ali velika začetnica181

izvor osebnega imena175

izvor besede171

pomenoslovje165

sklanjanje lastnih imen153

ločila143

pomenska razlaga117

vejica84

prevzete besede in besedne zveze64

ujemanje50

zemljepisna imena49

razlaga besed v slovarju47

stilistika45

terminologija44

glasoslovje43

sklanjanje42

zloženke40

leksika38

podomačevanje38

sopomenskost37

pisne dvojnice35

svojilni pridevnik34

stvarna lastna imena33

izvor samostalnika32

leksikografija31

pisanje skupaj ali narazen31

predlog30

naglas28

večbesedni veznik28

predložna zveza26

stičnost24

števniki24

kratice23

vezaj23

sklanjanje večbesednih poimenovanj23

tvorba pridevnikov22

okrajšave22

veznik21

besedna zveza21

normativnost20

besedotvorne dvojnice19

pridevnik19

zanikanje19

pomišljaj19

vezljivost19

glagol17

posebna pisna znamenja17

sskj16

prečrkovanje16

prebivalska imena15

rodilnik15

frazem15

izgovor besed15

določni in nedoločni pridevnik14

prevodoslovje14

pika13

izvor zemljepisnega imena13

podomačevanje občnih poimenovanj12

nazivi12

dvopičje12

izpeljanke12

ženska poimenovanja12

prevajanje12

besediloslovje12

povratni svojilni zaimek11

nestični vezaj11

ženska oblika priimka11

skloni11

izbira ustrezne besedne zveze11

zloženke s kratično prvo sestavino10

oblikoslovna dvojnica10

lastno ime10

sociolingvistika10

sskj210

stalna besedna zveza9

ženska poimenovanja poklicev9

imena prireditev9

sestavljeni osebek9

decimalno številčenje9

izbira ustreznega sklona9

poševnica9

predlog v9

predlog na9

prevzemanje9

odvisnik8

vključitev besede v slovar8

stopnjevanje pridevnikov8

besedni red8

kategorija živosti8

pridevnik na -ski7

zveza črke in števke7

zapis datuma7

stični pomišljaj7

oznake v slovarju7

glagolske oblike7