×

pravopis821

oblikoslovje422

skladnja340

etimologija279

besedotvorje249

mala ali velika začetnica238

pomenoslovje210

sklanjanje lastnih imen189

izvor osebnega imena186

izvor besede184

ločila176

pomenska razlaga158

vejica117

prevzete besede in besedne zveze83

leksika72

stilistika68

zemljepisna imena68

glasoslovje59

ujemanje58

zloženke58

razlaga besed v slovarju53

sopomenskost53

terminologija51

sklanjanje51

svojilni pridevnik47

podomačevanje43

pisne dvojnice41

stvarna lastna imena40

izvor samostalnika38

naglas36

leksikografija36

pisanje skupaj ali narazen35

normativnost35

predlog34

predložna zveza33

števniki33

besedna zveza32

večbesedni veznik31

kratice31

glagol30

tvorba pridevnikov30

prevodoslovje30

sklanjanje večbesednih poimenovanj29

pridevnik28

veznik28

vezaj28

besedotvorne dvojnice27

stičnost27

sociolingvistika27

vezljivost26

izgovor besed26

izbira ustrezne besede26

okrajšave25

posebna pisna znamenja24

zanikanje23

prečrkovanje22

sskj21

pomišljaj21

določni in nedoločni pridevnik20

rodilnik20

podomačevanje občnih poimenovanj18

prebivalska imena18

frazem18

izbira ustrezne besedne zveze18

izvor zemljepisnega imena18

pika16

prevajanje16

nazivi15

skloni15

ženska poimenovanja15

zloženke s kratično prvo sestavino14

pridevnik na -ski14

besediloslovje14

angleščina14

prevzemanje14

povratni svojilni zaimek13

prislov13

lastno ime12

dvopičje12

izpeljanke12

sskj212

ženska poimenovanja poklicev11

vključitev besede v slovar11

nestični vezaj11

ženska oblika priimka11

oznake v slovarju11

sestavljeni osebek11

poševnica11

predlog v11

predlog na11

priredne zloženke11

stalna besedna zveza10

oblikoslovna dvojnica10

imena prireditev10

odvisnik9

vrstni pridevnik9

zveza črke in števke9

zapis datuma9

stopnjevanje pridevnikov9

decimalno številčenje9