×

Sklanjanje besed z neobstojnim i pri samostalnikih ženskega spola
  • Vprašanje:

    V enem prejšnjih odgovor navajate, da pri nekaterih samostalnikih srednjega spola (npr. nedrje, okolje) v rodilniku dvojine in množine med zvočnika vrinemo t.i. neobstojni i (nedrij, okolij). Zanima me, kako je z neobstojnim i pri samostalnikih ženskega spola, kot sta medalja in razdalja? Je prav medalj in razdalj ali medalij in razdalij?


    Odgovor:

    Ženskospolska samostalnika medalja in razdalja, ki spadata v prvo žensko sklanjatev in se jima osnova končuje na zvočniški sklop, v rodilniku množine nimata neobstojnega samoglasnika i. Pravilni množinski rodilniški obliki sta torej: medalj, razdalj. Po tem tipu se denimo pregibajo tudi samostalniki dojilja, halja, jegulja, postelja, šivilja. Neobstojni samoglasnik i se v rodilniku množine prve ženske sklanjatve običajno res pojavlja pred zvočnikom j, vendar nikoli ne ločuje zvočniške zveze lj, ki stoji za samoglasnikom.

    Tanja Mirtič (december 2015)