×

Etimološka razlaga krajevnega imena »Cmereška Gorca«
  • Vprašanje:

    Zanima me etimološka razlaga krajevnega imena Cmereška Gorca in priimka Cmerešek, zlasti morebitna zveza med njima.


    Odgovor:

    Naselbinsko ime Cmereška Gorca v srednjeveških virih ni omenjeno, kar zelo verjetno pomeni, da naselja s tem imenom takrat še ni bilo. V 18. stoletju je na Jožefinskem zemljevidu ime zapisano kot Zmerczka Goricza. Upoštevaje dejstvo, da je v srednještajerskem narečju znana beseda cmreka »smreka«, ki jo Dajnko in po njem Pleteršnik v 19. stoletju pišeta kot cmereka, je ime Cmereška Gorca, narečno Cmrečka Gorca, prvotno označevalo vzpetino, na kateri rastejo smreke. Priimek Cmerešek je z naselbinskim imenom zelo verjetno le v posredni zvezi prek samostalnika cm(e)reka. Prvi nosilec tega priimka je imel po vsej verjetnosti domovanje v kakem smrekovem gozdu ali ob njem, ne nujno tistem na Cmereški Gorci, podobno kot je bil prvi nosilec priimka Brinšek prebivalec ob brinju, Gaberšek ob gabrovem gozdu ali kot je bil prvi nosilec priimka Dolšek prebivalec v dolu.

    Marko Snoj (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.