×

Napačna razlaga besede »pregrada«
 • Vprašanje:

  Iskal sem pomen besede pregrada. Slovar napačno razlaga, da je to naprava ..., saj so pregrade objekti (zgradbe, stene...), ki ločujejo.


  Odgovor:

  Beseda pregrada je večpomenska beseda, njen osnovni pomen bi lahko najsplošneje opredelili z razlago 'kar kaj ločuje', saj kot pregrade lahko služijo zelo različne stvari (pregrade so res lahko zgradbe in stene, lahko pa npr. tudi žive meje, gorovja in manjši predmeti). Razlagalna beseda naprava se v tem smislu morda res zdi nekoliko preozka, čeprav je beseda v Slovarju slovenskega knjižnega jezika uporabljena v skladu z razlagami drugih podobnih besed. Na to, kako je posamezna beseda razložena v slovarjih, namreč v veliki meri vpliva izhodiščna, konceptualna odločitev slovaropiscev o tem, s kakšnimi tipi razlag bodo posamezne tipe besed razlagali v konkretnem slovarju.

  Kako bodo pomeni besede pregrada razloženi v novem razlagalnem slovarju slovenskega jezika, katerega novonastali slovarski sestavki so vsako leto dodani na portal Fran (eSSKJ), bo v največji meri odvisno od analize in interpretacije aktualne jezikovne rabe, kot je izkazana zlasti v sodobnih slovenskih jezikovnih korpusih, seveda pa bo pri redakciji treba upoštevati tudi analizo jezikovne rabe drugih besed, ki z besedo pregrada tvorijo besedno družino, in redakcijo sorodnih tipov besed.

  Nina Ledinek (december 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.