×

Tvorba izglagolskih pridevnikov
  • Vprašanje:

    Kateri način tvorjenja pridevnika iz glagola je ustreznejši/pravilni/boljši? Po mojem občutku s pripono -ljiv (kar seveda v nekaterih položajih privede do težko izgovorljivega samoglasniškega sklopa), opazila pa sem, da sta v nekaterih primerih v slovarju obe možnosti: neizpolnljiv/neizpolnjiv zapomljiv (zakaj ne zapomnljiv? – je n izpadel zaradi prezapletenosti?).


    Odgovor:

    Pridevnike, ki označujejo možnost, sposobnost, danes tvorimo samo še s pripono -ljiv (klikljiv), nekdaj pa je bila v ta namen na voljo tudi prvotnejša -(j)iv. Kjer imamo dvojnice, se nam različica na -(j)iv zdi starinska (neizpolnjiv, hraniv, milostiv), čeprav v večini primerov normativno dopustna, če pa je to edina možnost (kazniv, goljufiv, nagajiv ), jo imamo za nevtralno. Res je tudi, da imajo pridevniki na -(j)iv praviloma širše pomensko polje od onih na -ljiv. V primeru zapomljiv bi umanjkanje glasu n lahko razložili z odpadom v trikonzonantni skupini, vendar se zdi verjetneje domnevati, da je tu delovala diferenciacija -mnj- > -mlj-, tako kot npr. v sumljiv iz sumnjiv.

    Marko Snoj (junij 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.