×

Povraten ali povrnitven?
 • Vprašanje:

  Kakšno je vaše strokovno mnenje glede besed povraten in pa povrnitven? Katero je ustreznejše?

  Prva beseda vsebuje prizvok hrvaščine (po nedoločniku povratiti), druga beseda pa vsebuje prizvok naše slovenščine (po nedoločniku povrniti). Zakaj se torej beseda povrnitven ne uporablja tako pogostno?


  Odgovor:

  Pri presoji ustreznosti pridevnikov povraten (v večini zvez kot vrstni pridevnik povratni) in povrnitven si velja najprej ogledati njuno rabo:

  Pridevnik povraten je uveljavljen in izrazito pogost (npr. v korpusu Gigafida 2.0 dobrih 50.000 pojavitev), medtem ko je povrnitven komaj zaznaven (zgolj dve pojavitvi), in sicer v zvezah povrnitveni medpomnilnik in povrnitveni rok. Res pa je, da pridevnik povratni obeh zvez ne izkazuje, tako da vsaj pri njiju možnost za nekaj večjo rabo pridevnika povrnitveni [medpomnilnik, rok] obstaja).

  Glede (ne)prevzetosti: čeprav danes glagol *(po)vratiti v slovenščini ne obstaja, je obstoječi glagol vračati (se) tvorjenka (nedovršnik iz dovršnika) nastal prav iz njega:

  • vrat-i-ti; vraT-I-A-ti > vraT'-A-ti > vraČ-A-ti.

  Sam *vrat-i-ti je z metatezo nastal iz *vort-i-ti, ki je prevojno povezan npr. z vrteti (se) in vrtati (prim. etimologijo vračati, vrteti.
  Prav tako je glagol *vratiti izpričan v nekaterih slovenskih narečjih, npr. v terščini (vratì:ti), kjer zato za razliko od knjižnega jezika ne obstaja vrniti (se).

  Za dodatna pojasnila o razmerju med sodobno rabo leksemov, njihovim izvorom in prevzetostjo gl. še: Zakaj uporabljamo besedo obala in ne obrežje?

  Domen Krvina, Janoš Ježovnik (marec 2019)