×

Sklanjanje »Sydney« – »Sydneya« ali »Sydneyja«
 • Vprašanje:

  Nekateri ljudje sklanjajo ime Sydney brez daljšanje osnove z j, ker ime izgovorijo kot [sídnej] in ne [sídni], kot je v pravopisu. Tudi beseda jockey se sklanja brez daljšanja z j, ker jo izgovorimo kot [džókej]. Ali je rodilnik Sydneya napačen?


  Odgovor:

  V preglednicah za tuje jezike v Pravilih SP 2001 (člen 1100) lahko preberemo, da se črkovni sklop ey v slovenščini izgovori kot [i], [e] ali [ej]. Navedeni so zgledi Sydney in sydneyjski – [sídni, sídnijski] ter Eyre in Grey – [êr, grêj]. Pravopis 2001 že predpisuje ustrezni izgovor zemljepisnega imena Sydney, ki je najbližji dejanski izgovarjavi z upoštevanjem značilnosti slovenskega nabora fonemov. Najdemo ga tudi v slovarskem delu SP 2001:

  Sydney -ja [sídni] m s -em zem. i. (ȋ) |avstralsko mesto|: v ~u
  sydneyjski -a -o (ȋ)
  Sydneyjčan -a m, preb. i. (ȋ)
  Sydneyjčanka -e ž, preb. i. (ȋ)

  Glede na preglednico je razvidno, da besedi Sydney in jockey izgovorno nista istovrstni – pri prvi se črkovni sklop ey izgovori kot [i], pri drugi pa kot [êj]. Izgovor besede jockey se je ustalil kot [džókej] že v SSKJ, in sicer hkrati s podomačenim zapisom džokej, kar je prevzel tudi pravopis, pri čemer je za nazaj težko soditi o takratnem dejanskem izgovoru črkovnega sklopa. Na drugi strani je SP 2001 zelo ekspliciten tudi pri izgovoru besede Sydney – besedo je sicer mogoče izgovoriti tudi drugače, a to ni knjižna izreka. Za knjižno rabo je tako edino ustrezno pregibanje s podaljšavo: Sydney Sydneyja. Več o povezavi izgovora s pregibanjem (sicer pri tvorbi svojilnega pridevnika) tudi v odgovoru o sklanjanju imena Eldnsay.

  Seveda v jezikovnih priročnikih ni mogoče predvideti najustreznejšega slovenskega izgovora za vsa svetovna lastna imena. Kadar pa je to mogoče in jezikovni priročniki (zlasti pravopis) ustrezni izgovor že predpisujejo, je za knjižno rabo edino ustrezno, da se ga tudi upošteva.

  Urška Vranjek Ošlak (julij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.