×

Sklanjanje in spol kratic (1)
 • Vprašanje:

  Ali se kratica NUK lahko sklanja tudi po 3. moški sklanjatvi ali samo po 1., kot je zapisano v slovarskem delu SP?

  In če se lahko sklanja samo po 1., zakaj je tako?


  Odgovor:

  Res je, v slovarskem delu SP je kratica NUK uvrščena v 1. moško sklanjatev, kar nakazuje paradigma: NUK NUK-a NUK-u

  Problematično pri teh kraticah, ki imajo za jedro skladenjske podstave samostalnik ženskega spola, hkrati pa se ne končajo na samoglasnika -a (npr. ZDA, NASA, INA), je prav spreminjanje spola, ko postanejo kratice, poleg tega pa je v pravopisu neenotno določeno, kako kratico sklanjati:

  (1) po 1. moški sklanjatvi

  primer: NUK (za Narodna in univerzitetna knjižnica), m. spol: v NUK-u

  (2) po 1. ali 3. moški sklanjatvi

  primer: FF (za Filozofska fakulteta), m. spol: na FF-ju ali na FF

  (3) po 1. ali 3. moški sklanjatvi ali po 3. ženski sklanjatvi

  primer: SAZU (za Slovenska akademija znanosti in umetnosti), m. spol: na SAZU-ju ali na SAZU; ž. spol: na SAZU

  Pri ugotavljanju spola pri kraticah, ki jih pregibamo po 3. sklanjatvah, si pomagamo s skladenjsko rabo (kot osebek vpliva na povedek: SAZU je predlagala; kot jedro vpliva na pridevniški prilastek: naša/naš SAZU).

  Neenotna obravnava kratic v pravopisu, ki jo tudi sami omenjate, je verjetno posledica dejstva, da njegovi sestavljavci niso imeli vpogleda v gradivo na način, kakršnega si lahko privoščimo danes, ko si lahko jezikovno rabo na grobo ogledamo kar prek spletnih iskalnikov, natančneje dobimo vpogled v različne plasti jezika prek besedilnih korpusov -- problemsko usmerjeno pa zlasti s pomočjo jezikovnotehnoloških orodij.

  Za kratico NUK tako ugotovimo, da se vede enako kot kratica SAZU. Sklanjamo jo torej lahko po treh sklanjatvah:

  (1) po 1. moški sklanjatvi: Predlagal je, naj strokovne službe poskrbijo za ohranitev in zaščito arheoloških najdb pri graditvi novega NUK-a

  (2) po 3. moški sklanjatvi: Veliko je tveganje, da prva faza gradnje novega NUK do leta 2011 ne bo končana

  (3) po 3. ženski sklanjatvi: Razpis za gradnjo nove NUK je bil napovedan že leta 1988

  Z normativnega vidika pravopisna napotila kažejo na to, da sta enakovredni 1. moška in 3. ženska sklanjatev, neprednostna pa je 3. moška sklanjatev.

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)


Prijavite se za odgovor