×

Navezovanje na samostalnik srednjega spola
 • Vprašanje:

  Katera varianta je pravilna in zakaj?

  • Leto, na katerega se nanaša podatek.
  • Leto, na katero se nanaša podatek.

  Odgovor:

  Kadar v ki-stavku v skladenjskem položaju ob predlogu namesto »ki« uporabimo »kateri« (saj ne moremo zapisati *leto, ki se nanj nanaša podatek), se zaimek v spolu, številu in sklonu vedno ujema s samostalniško odnosnico v nadrednem stavku. Pisci s tem načeloma nimamo težav, pogosto se pojavljajo le v tožilniku ednine srednjega spola, saj prihaja do vpliva veliko pogostejšega moškega sklanjatvenega vzorca. Edninska paradigma moškega spola se namreč le na tej točki razlikuje od edninske paradigme srednjega spola (če odmislimo imenovalnik, ki je vedno brez predloga). Ponazorimo to s samostalnikoma srednjega in moškega spola, ki jima pridružimo zaimek »kateri«:

  • (katero leto,) (brez) katerega leta, (h) kateremu letu, (na) katero leto, (o) katerem letu, (s) katerim letom
  • (kateri pes,) (brez) katerega psa, (h) kateremu psu, (na) katerega psa, (o) katerem psu, (s) katerim psom

  V vašem primeru bi bilo torej pravilno zapisati:

  • leto, na katero se nanaša podatek. Tako še vprašanje, na katero niste odgovorili; delo, za katero je bil najet; okno, skozi katero je zrla ipd.

  Večje probleme pri razlikovanju imamo pri neživih samostalnikih moškega spola:(na) kateri gričgrič, na katerega smo se povzpeli. Predložni tožilnik pri samostalnikih moškega spola torej vedno zahteva obliko, enako tisti v rodilniku ednine, pri samostalnikih srednjega spola pa se to dogaja zaradi tako imenovane maskulinizacije nevter, to je pripisovanja značilnosti (večinskih, prevladujočih) samostalnikov moškega spola (manjšinskim, redkejšim) samostalnikom srednjega spola. To je še posebej značilno in skoraj brezizjemno za gorenjsko narečno okolje, npr. lep jajc 'lepo jajce', kar se še posebej nazorno kaže v voščilu srečenga pa zdravga, namreč novo leto. V knjižnem jeziku pa govorimo in pišemo leto, na katero se nanaša ...

  Tina Lengar Verovnik, Peter Weiss (julij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.