×

Primernost rabe zveze »nahajati se«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali se moramo izogibati uporabi zveze se nahaja v in jo nadomeščati z je, najdemo v itd.


  Odgovor:

  Slovensko stilistično izročilo, ki ga dobro povzema tudi slovar knjižnega jezika (SSKJ), pravi, da je glagol nahajati pravilno uporabljati le v pomenu 'večkrat najti', saj gre za nedovršno obliko glagola najti. Danes glagola nahajati v tem pomenu skorajda ne uporabljamo več, morda bi našli še kake primere rabe, a jih v običajnem govoru nikakor ne moremo pojmovati za stilno nevtralne (npr. po SSKJ: na bojišču je nahajal najrazličnejše orožje). Namesto njega je običajnejši glagol najdevati, ki je bil v SSKJ še stilno zaznamovan, v pravopisnem slovarju pa že ni več.

  Kadar pa ta glagol izraža povratni pomen, torej nahajati se, tedaj tako SSKJ kot kasneje nastali pravopisni slovar opozarjata, da je raba publicistična (v tem smislu tudi manj zaželena v zbornem knjižnem jeziku), zato predlagata nadomeščanje z glagolom biti, okoliščine sporočanja pa pogosto zahtevajo še druge glagole obstajanja (stati, stanovati, ležati ...), ki naj bi bili stilno primernejši.

  Sprašujete, če morate to stilistično tradicijo spoštovati. Glede na to, da Slovenci še nimamo stilističnega priročnika, s katerimi bi določila iz SSKJ in pravopisnega slovarja podkrepili z argumenti ali jih tudi ovrgli, se sklicujemo na oba slovarja, nastala pred 40 oz. 20 leti. Poleg tega se stilna napotila pravopisnega slovarja sklicujejo na gradivo in normativno usmeritev SSKJ. Za sodobni zborni jezik je pomembno, da se zavedate dejanske gradivske zasnove obeh slovarjev in da napotila tudi prezrete, če imate občutek, da je zaradi upoštevanja le-teh vaša sporazumevalna namera onemogočena oz. da želenega ne morete povedati s priporočenimi sredstvi.

  Helena Dobrovoljc (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.