×

Razlika med »potreben« in »potrebovan«
 • Vprašanje:

  Rad bi podal izboljšavo svojih dveh povedi, ki sem ju navedel za primerjavo med razmerama besed potreben in potrebovan. Mislim, da spodnja povedna primera še najbolj nazorno ponazorita problem.

  a) V službi sem potreben. – Tu gre za dvoumnost, kajti poved se lahko razume tudi, kot da je oseba v službi spolnostno nezadovoljena.

  b) V službi sem potrebovan. – Tu pa gre za enoumno poved, ki jasno izraža, da je oseba v službi nepogrešljiva.

  SSKJ besede potrebován med slovarskimi iztočnicami nima, SP 2001 pa nakaže na obstoj besede potrebován (in njeno sorodnico potrebována) v slovarski iztočnici potrebováti:

  potrebováti -újem nedov. -ujóč, -ováje; -àl -ála, -án -ána

  Predzadnja in pa zadnja končnica -án in -ána z zgornje navedbe namreč nakazujeta na obstoj besed potrebován in potrebována. Bilo bi pravilneje, da se izogibamo besedi potreben, ko le-ta ne izraža spolnostne nezadovoljenosti, in jo nadomestimo z besedo potrebovan.


  Odgovor:

  Deležnik potreben je v pomenu 'spolno nezadovoljen' v slovarju knjižnega jezika označen z oznako nizko, ki jo slovaropisci označujejo takole: »Pomen besede ali zveze, ki grobo izraža občutek odpora, zoprnosti«, za zgled pa navajajo besede crkniti, gobec, kozlanje, žreti, žlampati. Biti potreben je torej izraz, vezan na posebne govorne položaje. A tudi če bi prihajalo do popolne prekrivnosti in bi beseda potreben bila prvina nezaznamovanega knjižnojezikovnega standarda, v jezik ne posegamo na način, ki ga predlagate. V jeziku se uveljavijo nove besede, izrazi, pomeni zaradi poimenovalne potrebe v naravnem jezikovnem razvoju ... čeprav se je v preteklosti res dogajalo, da so stremeli po enopomenskosti določenih izrazov.

  Misel, ki ste jo izrazili s stavkom V službi sem potreben, bi se dalo izraziti tudi na druge načine (V službi sem nepogrešljiv, nezamenljiv.), najbolje z aktivnim (tvorniškim) namesto pasivnega (trpniškega) ali tudi (V službi me potrebujejo.).

  Helena Dobrovoljc (oktober 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.