×

Lahko samostalnik »plan« vedno nadomestimo z »načrt«?




 • Vprašanje:

  Ali plan ali načrt? Ali načrtovanje ali planiranje? Sama bi seveda vedno načrtovala, delala načrte, a v diplomski nalogi, ki govori o lesnopredelovalni proizvodnji, planov v besednih zvezah proizvodni plan, planiran material, planiran načrt kar mrgoli. Ali je pri tako množični rabi planov ipd. sploh v podjetniških vodah (že sam klik na Google kaže na to) še smiselno plane spreminjati v načrte? JJe pa res, da Fidaplus kaže v plus proizvodnim načrtom.


  Odgovor:

  vaše vprašanje je ena pogostih in marsikdaj težko rešljivih dilem. Z nobenim od izrazov ni nič narobe, le da so samostalnik načrt in njegove izpeljanke po občutku uporabnika slovenskega jezika zaznani kot bolj domači in kot taki prednostni (tako glede na stanje v obstoječih kodifikacijskih priročnikih kot tudi na siceršnjo rabo v korpusu Gigafida in zvrstno bolj uravnoteženem korpusu Kres), pri planu in njegovih izpeljankah pa je še vedno občuten element tujosti (konec koncev na to nakazuje tudi vaše vprašanje).

  Načeloma knjižni jezik po tradiciji kot eden izmed narodno reprezentativnih, združevalnih in opisovalnih elementov temelji na zagovarjanju načelnih prednostnih izbir »domače« pred »tujo« ustreznico. To nakazujejo tudi priporočila SSKJ2, SSKJ in SP 2001 (v mislih imam razumevanje načrta oz. plana v pomenu ‛kar vnaprej določa način, kraj, čas, da bi se kako dejanje uspešno izvedlo' oz. ‛kar vnaprej določa, koliko dela mora biti v določenem času opravljenega'), kjer je v vseh treh priročnikih – na tak ali drugačen način – kot prednostna izbira svetovana oz. priporočena raba izrazov načrt, načrtovati in načrtovanje.

  V strokovnih besedilih se prevzeto poimenovanje s pogostnostjo rabe (včasih tudi zaradi nepoznavanja že obstoječe oz. »domače« ustreznice) zelo hitro in trdno zasidra in kot termin pogosto razvije oz. nadgradi morebitni že obstoječi pomen. Tako je npr. v Geografskem terminološkem slovarju 2013 kot prednostni strokovni izraz navedeno planiranje, npr. krajinsko, prostorsko, regionalno planiranje, planiranje razvoja podeželja. V drugih ta trenutek na slovarskem spletišču Fran (www. fran.si) dostopnih terminoloških priročnikih (npr. v Terminološkem slovarju avtomatike, Farmacevtskem terminološkem slovarju, Gledališkem terminološkem slovarju in Geološkem terminološkem slovarju) izbire govorijo v prid načrtu, načrtovanju in glagolu načrtovati.

  Kaj svetovati? Če gre v vašem primeru za popolno sopomenskost, bi se sama odločila v skladu s tradicijo in dala prednost izbiri načrtu in načrtovanju, če pa imata plan oz. planiranje še kak dodaten in v stroki že povsem ustaljen pomen, bi vztrajala pri rabi izrazov plan, planiranje , planirati.

  Nataša Gliha Komac (oktober 2015)



Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.