×

Kdaj bodo na voljo nova pravopisna pravila?
 • Vprašanje:

  Rad bi vam zastavil vprašanje, ki pa se ne nanaša na nek jezikoven problem.

  Moje vprašanje je, kdaj bodo nova pravopisna pravila na voljo. Rad bi to knjigo kupil in jo preučil, kajti nad SP 2001 sem zelo razočaran. Upam, da boste v novih pravilih podali boljše rešitve za določene pravopisne probleme.

  Moje osebne želje za novi pravopis pa so:

  • da se ukine sklanjanje kratic (saj v primeru UNESCO UNESCA uničimo kratico),
  • pri prehajanju kratice v besedo (recimo NATO --> Nato) spet uničimo kratico, sploh uničimo njeno izvirnost,
  • pri ostalih kraticah (MOS MOS-a) pa moramo zaradi prvoomenjene ukinitve sklanjanja kratic ukiniti sklanjanje tudi za kratice, katerih sklanjatev je sicer možna, to pa zaradi usklajenosti pravopisnega pravila,

  poleg omenjenega pa si želim tudi, da je v pravopisnih pravilih uradno opredeljeno, da se hišna številka s črko piše skupaj, in sicer le-to z malo črko (zgled: 35a) in da se uradno določi zapisovanje telefonskih in mobitelskih številk (dva zgleda: 01 712 34 56, 051 123 456), sploh glede razporeditve števk v številskem sklopu.


  Odgovor:

  Z ustanovitvijo nove Pravopisne komisije pri SAZU se je začela prenova pravopisnih pravil. Pravila se pripravljajo v okviru delovne skupine za pravopis na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, o rešitvah razpravlja najprej ožji, nato še širši sestav Pravopisne komisije. Več o delovanju si je mogoče prebrati na spletišču Pravopisne komisije. Prenova pravil poteka, hkrati sodelavke pravopisne skupine na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU izdelujemo tudi pravopisni slovar (pod imenom Slovar pravopisnih težav se rešitve postopoma objavljajo na portalu Fran, zato izraz »rastoči slovar«).

  Pri pripravi pravil se trudimo, iščemo soglasje in usklajujemo različne poglede. Usklajena poglavja predloga novih pravil bodo najprej predložena v javno razpravo, o čemer bo javnost seveda obveščena. Glede tega, ali bomo za javno razpravo pripravljali pravila postopoma ali naenkrat, se moramo v komisiji še pogovoriti.

  Če imate glede rešitev v SP 2001 pomisleke, jih komisiji lahko sporočite na naslov:

  Pravopisna komisija pri SAZU
  Novi trg 2
  1000 Ljubljana

  E-naslov: pravopisna.komisija@sazu.si

  Zdaj pa k vašim željam za novi pravopis.

  Sklanjanje kratic

  Sklanjanje kratic ni domislek jezikoslovcev, zato pravopis tega jezikovnega dejstva ne bo ukinjal, saj si ga tudi ni izmislil. Res je, da prva povojna pravopisa nista dopuščala pregibanja kratic in da je SP 2001 sklanjanje nato precej dosledno uveljavljal. Tedaj kratice tudi niso bile pogoste v rabi, saj jih je večinoma prinesla šele nova družbena ureditev. Po drugi strani ugotavljamo, da se pregibanje kratic v vseh položajih rabe nekako ne obnese in da ravnamo različno oz. nedosledno v položajih:

  1. ko kratice uporabljamo v povedi (Leta 1960 je imel kubanski predsednik Fidel Castro na sedežu OZN-ja v New Yorku štiri ure in in 29 minut dolg govor, ki velja za najdaljšega v zgodovini te organizacije) ali v nazivih (generalni sekretar OZN)
  2. ko je skladenjsko jedro kratice ženskega ali moškega****spola (v NUK-u začeli testirati postopke normativne kontrole imen, ki so v bazi podatkov NUK nasproti Opozarjajo, da ne stavkajo proti bolnikom, ampak proti vladi in deloma proti UKC) …

  Navedeno je kvečjemu dokaz, da bo sklanjanje kratic v novem pravopisu podrejeno različnim položajem rabe, npr. v povedi se sklanja, v podpisih, ob nazivih itd. pa ne, ne bo pa ukinjeno, saj se pisni jezik »napaja« iz govorjenega, kjer pa je pregibanje nasploh uveljavljeno. Uveljavljeno do te mere, da se posamezne kratice leksikalizirajo, to pomeni, da jih ne beremo več črkovalno, temveč postanejo besede, kot navajate sami pri NATO --> Nato.

  Pisanje črk ob števkah/številkah in pisanje telefonskih številk

  Pravopisna komisija se je odločila, da v poglavju Pisna znamenja pozornost nameni prav druženju črk in števk, in sicer z določilom o stičnosti črk in števk ne glede na zaporedje (Gosposvetska cesta 2a in svinčnik z oznako 2B), nadpisanost ali podpisanost (CO2 in m3).

  Povedano bo tudi, da pri zapisu telefonskih številk ločimo številko naročnika od številke omrežne skupine z oklepajem ali poševnico, posamezne sklope številke pa še z vezajem ali jih pišemo razmaknjeno. Ta vaša želja je torej v predlogu novih pravil že upoštevana.

  Helena Dobrovoljc (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.