×

Deljenje besede »približno«
 • Vprašanje:

  Vprašanje: Kako delimo besedo približno: pribli-žno ali približ-no?


  Odgovor:

  Pravopisna pravila v poglavju o deljenju besed v členu 602 navajajo:

  »Soglasniški sklop med dvema samoglasnikoma, ki je izgovorljiv tudi na začetku besede, lahko prenašamo v naslednjo vrstico v celoti ali pa le njegov del: do-sti ali dos-ti, plo-šča ali ploš-ča, pra-ksa ali prak-sa, te-mna ali tem-na [...]«.

  Ker je sklop -žn- izgovorljiv na začetku besede (npr. Žnidaršič), lahko besedo približno torej delimo na oba v vašem vprašanju zapisana načina: pribli-žno in približ-no.

  Tina Lengar Verovnik (januar 2016)


Prijavite se za odgovor