×

Razmerje med glagoloma »reči« in »povedati«




 • Vprašanje:

  Pri pisanju zapisnikov je včasih navedeno: da je nekdo nekaj rekel ali pa nekaj povedal.

  Našla sem citat Janeza Gradnišnika:

  »Če trdimo, da je nekdo nekaj REKEL, nismo še prav nič povedali o resničnosti njegovih besed, samo ugotavljamo, kakšne so bile njegove besede. Brž ko pravimo, da je nekaj povedal, pa izražamo zraven SVOJE VEROVENJE, da so bile njegove besede resnične«.

  Vljudno prosim za obrazložitev.


  Odgovor:

  Pomenska podobnost in razlike med glagoloma reči in povedati so bile že pred leti predmet razprav Jezikovnega razsodišča, o njih je razmišljal Janko Moder v Jezikovnih kotičkih v Nedeljskem dnevniku, pozneje pa se je s temo ukvarjal Janez Gradišnik, in sicer tako v knjižici Ali še znamo slovensko? (1981) kot tudi v razpravi Povedati, praviti, reči v JiS (1985/87: 25–27). Za podrobnejši vpogled velja navedeno gradivo vzeti v roke, v nadaljevanju pa je predvsem odgovor na rabo teh dveh glagolov v zapisnikih, tj. pri neposrednem navajanju (tudi povzemanju) izrečenih besed oz. povzemanju izrečenih misli.

  Tokratno prebiranje razprav in razpoložljivega gradiva ter pomenska členitev aktualnih slovarskih priročnikov ne govori niti v prid niti proti tezi o večji oz. manjši resničnosti izrečenega oz. povedanega glede na izbiro glagola, vsekakor pa glagol povedati – vsaj posredno – vključuje mnenje, interpretacijo tvorca novega besedila.

  Ključen je poudarek oz. kaj želi pisec, govorec, tj. tvorec novega besedila, izpostaviti. Glagol reči poudarja, izpostavlja predvsem izrečeno, se nanaša na neposredno izrečene besede (tj. kar je govorec dejansko izrekel in zdaj tvorec novega besedila citira ali povzema), glagol povedati pa na vsebino, na slišano ubesedeno misel (na povzemanje vsebine tega, kar je govorec izrazil z besedami, kar pa zelo hitro vključuje naslovnikovo interpretacijo, tj. interpretacijo tvorca novega sporočila). Glagol reči se tako bolj veže na neposredno navajanje izrečenega, glagol povedati pa na posredno povzemanje misli, vsebine slišanega.

  Nataša Gliha Komac (marec 2016)



Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.