×

Kako izgovoriti zvezo »cvetna nedelja«?
 • Vprašanje:

  Opazil sem, da televizijski novinarji in napovedovalci izraz cvetna nedelja (letos je bila 20. marca) izgovarjajo kot cv'tna nedelja (s polglasnikom). Vsaj za osrednjo in severozahodno Slovenijo vem, da je med ljudmi ustaljena izgovarjava cvetna nedelja (torej z e). Zanima me, kaj je pravilno z vidika slavistike.

  Podoben primer se mi zdi izraz svetla zvezda. Po mojem se pravilno izgovarja kot svetla zvezda, čeprav je res, da nekateri govorijo tudi sv'tla zvezda. Ampak tudi če je pravilno sv'tla zvezda, to še ne pomeni, da mora tudi cvetna nedelja postati cv'tna. Ali pač?


  Odgovor:

  Slovenski knjižni jezik ima dva pridevnika, ki ju zapisujemo cveten. Prvi je vedno naglašen na prvem zlogu, katerega nosilec je ozki é: cvéten, pomeni pa zelo široko »nanašajoč se na cvet«. Imamo torej cvétne liste, cvétni prah ipd. Drugi pridevnik cveten, ki pomeni »poln cvetja, cvetoč« – torej ta, po katerem sprašujete, pa je v nekaterih predelih Slovenije še naglašen na zadnjem zlogu: cvetèn, v drugih se je naglas umaknil in tako je nastal naglašeni polglasnik cvèten, kakor to besedo izgovarjajo še marsikje v osrednji Sloveniji, v medijih pa se tudi mimo tega vzdržuje, ker je tako zapisano v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in Slovenskem pravopisu. Gre za isti naglasni umik kot v primeru meglà proti mlajšemu izgovoru mègla.

  Polglasniški izgovor prvega zloga stalne besedne zveze cvètna nedélja je torej pravilen. Izgovor s širokim ê je primerljiv z nezbornim izgovorom širokega ê v besedi mêgla, kot se npr. govori v Ljubljani. Nekateri celo enačijo izgovor obeh pridevnikov in govorijo cvétna nedélja z ozkim é. Ta izgovor se še bolj oddaljuje od normiranega in je za današnje pojmovanje narečen.

  Podoben, vendar ne enak primer je pridevnik svetel. Ta se tudi v zbornem jeziku lahko izgovarja na tri načine: svêtel, svètel in svetál. Podrobnejši podatki o naglaševanju teh pridevnikov so dostopni na spletnem portalu www.fran.si.

  Marko Snoj (marec 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.