×

Raba sklonov: rodilnik ali tožilnik (Učim se nemščino)
 • Vprašanje:

  Učim se nemščine ali učim se nemščino


  Odgovor:

  Najpogostejša glagolska vezavnost je tožilniška (že več let uči nemščino), ki pa se premenjuje z rodilniško npr. ob zanikanju (ne učim nemščine), ob posamostaljenju glagola (učenje nemščine), ob posebnih vrstah glagolov (naučiti se nemščine) ipd.

  Če se ustavimo pri zadnji skupini, posebnih vrstah glagolov, slovničarji (Toporišič, SS 2004: 579) sem uvrščajo npr. povratne glagole bati se, naveličati se, spomniti se, sramovati se, držati se, kesati se, glagolske sestavljenke s predponskim obrazilom na.. v pomenu 'polne mere' oz. 'dosežka' (napiti se, najesti se) ipd. Glagol naučiti se se po podatkih iz slovnice torej uvršča med rodilniško vezljive.

  Vendar pa opozarjamo na to, da je spreminjanje glagolske vezavnosti živ proces. To nam namreč potrjujejo stare slovnice, npr. Breznikova in Metelkova, ki sta med rodilniško vezavnimi glagoli navajali glagole, ki so danes razvili predložno (prositi kruha --> prositi za kruh) ali tožilniško vezavo (ogledati si orožja --> ogledati si orožje).

  Zato vezavnost glagola naučiti danes ni več le rodilniška, temveč tudi tožilniška. O tem nam priča tudi slovenski pregovor: kar (in ne česar) se Janezek nauči, to Janez zna. Slovar slovenskega knjižnega jezika odločitev za rodilniško oz. tožilniško vezavnost povezuje s pomensko motivacijo glagola:

  • v pomenu 's sprejemanjem znanja postati sposoben za opravljanje določenega dela, dejavnosti' je vezavnost z rodilnikom: naučiti se kuhanja, jezika, nemščine
  • v pomenu 'z učenjem doseči znanje, razumevanje česa': naučiti se pesem, lekcijo, nemščino

  Táko vezavnost potrjuje tudi zadnji normativni priročnik, Slovenski pravopis 2001:

  • naučíti se -ím se (í/ȋ í) kaj ~ ~ pesem; ~ ~ tuji jezik; naučiti se česa ~ ~ kuhanja; ~ ~ brati

  Kaj pa sodobna jezikovna raba? Ali potrjuje informativnost SSKJ in SP 2001?

  Z rodilnikom lepopisja, jezika, desetprstnega tipkanja, Braillove pisave
  S tožilnikom pesmico, jezik

  Zgornja preglednica je nastala po pregledu stanja v korpusu Gigafida. Ta pravi, da govorci in govorke slovenščine najpogosteje uporabljamo glagol naučiti se z rodilnikom, še zlasti ko govorimo o veščinah, ki jih najpogosteje izpeljemo v glagolniški obliki (lepopisje, tipkanje, žongliranje …), kadar pa se glagol veže s samostalnikom, kot je npr. pesem, pa pogosteje posegamo po tožilniku. Zato je tudi pri povedi, o kateri sprašujete, mogoče uporabiti ob rodilniku, ki je pogostejši in bolj ustaljen (Naučila sem se nemščine), tudi tožilnik (Naučila sem se nemščino).

  Helena Dobrovoljc (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.