×

Kakšno je razmerje med izrazoma »narekovaji« in »navednice«?




 • Vprašanje:

  Kakšno je razmerje med izrazoma narekovaji in navednice?


  Odgovor:

  Narekovaj ima v SSKJ (oz. SSKJ 2) terminološko oznako lingv. oz. jezikosl., torej je označen kot strokovni izraz s področja jezikoslovja.

  narekováj -a m (ȃ)
  jezikosl. ločilo, ki označuje premi govor, citate, naslove ali daje besedam poseben pomen: napisati dvopičje in narekovaj; postaviti stavek med narekovaje; dati besede v narekovaj / dvojni, enojni narekovaj
  ● ekspr. to je prijatelj v narekovajih to ni prijatelj

  Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 1. 7. 2016.

  Navednica je tako v prvi kot v drugi prenovljeni izdaji SSKJ označena s stilno-zvrstnim kvalifikatorjem knjiž. Gre za t. i. ozkoknjižni izraz, ki se glede na opredelitve v uvodih uporablja zlasti v umetnostnih in znanstvenih besedilih, tj. v leposlovnem in znanstvenem jeziku, v pogovornem jeziku pa zveni nekoliko nenavadno .

  navédnica -e ž (ẹ̑)
  nav. mn., knjiž. narekovaj: postaviti besedo, stavek med navednice

  Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 1. 7. 2016.

  Izraz narekovaj, morda nekoč značilen za rabo znotraj stroke, se je skozi proces determinologizacije prek žargona in pogovornega jezika (tudi z obveznim izobraževanjem) gotovo že uveljavil in postal del širše splošne in povsem nezaznamovane rabe, v ozkoknjižni rabi živeča navednica pa v izrazito splošnih, vsakdanjih govornih položajih morda še deluje nekoliko privzdignjeno, zaznamovano, a je povsem ustrezen sinonimen izraz. Zapisano izkazuje tudi pogostnost v rabi, ki je razvidna iz korpusa Gigafida (navednica: 458 : narekovaj: 2310):

  • Pri jazzu gre za takšen jazz, ki je, če lahko rečem v narekovajih, drugačen.
  • Prva je, recimo, ta, kaj narediti z – da rečem v navednicah – »prostim časom« …

  Nataša Gliha Komac, Helena Dobrovoljc (junij 2016)



Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.