×

Izgovor besed »kolk« in »aneks« • Vprašanje:

  Na radiu slišimo izgovor besede kolk kot 'kouk', aneks pa z naglasom na e.
  Je to pravilno?

  Odgovor:

  kolk
  Po pravilih slovenskega pravopisa iz leta 2001, ki deloma nadomešča tudi pravorečni priročnik, besedo kolk izgovorimo kot [kôu̯k], neprednostna izgovorna dvojnica pa je tudi [kôlk]. Prim. geslo kolk v Slovenskem pravopisu 2001.

  aneks
  Nekoliko drugače je pri samostalniku aneks. Ta je že od prve pojavitve v priročnikih (npr. pravopis iz leta 1962) naglašen na samoglasniku e, saj a- velja za predponsko obrazilo. Podrobneje gl. etimološki slovar na portalu Fran. Sodobna jezikovna raba vse bolj sledi praksi, ki so jo uveljavili pravniki, ki naj bi že od nekdaj (tako Monika Kalin Golob v monografiji Slovenščina v pravni praksi, 2001) izgovarjali besedo aneks naglašeno na prvem samoglasniku – áneks, saj prvega samoglasnika ne občutijo kot predponskega obrazila. Izgovora anéks, ki ga torej uravnavamo po načelu sistemske ustreznosti, govorci slovenščine večinoma ne sprejemajo kot nevtralnega, zato bi v naslednjih priročnikih kazalo izgovor prilagoditi večinski rabi. Tak korak je bil že narejen z drugo izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika (2014), kjer je poleg sistemskega áneks evidentiran tudi anéks.

  • áneks tudi anéks -a m (ȃ; ẹ̑) knjiž. priloga k spisu ali pogodbi; dodatek, priključek: izdaja ima tudi tekstnokritični aneks; aneks konvencije o cestnem prometu; aneks memoranduma // prizidek: aneks k valjarniški lopi

  Helena Dobrovoljc (oktober 2016)