×

Kako izgovoriti členek »predvsem« in kje se o tem poučiti? • Vprašanje:
  Prosim, če mi lahko poveste, v katerem aktualnem jezikovnem priročniku lahko najdem fonetični zapis posamezne besede SKJ.

  Npr., kam naj pogledam, če želim izvedeti, kako se pravilno zapiše (v oglatih oklepajih) izgovor besede PREDVSEM?

  Odgovor:

  V slovarjih, ki jih pripravljamo na Inštitutu za slovenski jezik, se izgovor zapisuje v oglatem oklepaju za iztočnico, če je glede na osnovne zapisovalne zakonitosti nenavaden ali nepredvidljiv. To je običajno zlasti pri tujkah (jazz) in polcitatnih lastnih imenih (New York), pa tudi pri slovenskih oz. poslovenjenih besedah, kadar gre za izgovor polglasnika, o katerem ne moremo sklepati iz neiztočničnih oblik (megla), izgovor z l zapisanega dvoustničnega (stol) ipd.
  Tako v slovarjih ne označujemo osnovnih pravil o izgovoru zvočnika v (vsak, predvsem), zvenečnostnih premenah in asimilaciji (glasba), polglasnika, če je ta povezan z neobstojnostjo glede na neiztočnične osnovne oblike (majhen majhna).
  Ker vas zanima prav taka izgovorna posebnost, ki ne vpliva na zapis, je najbolje, da si pomagate s pravopisnimi pravili. Ta opozarjajo na variante zvočnika v na več mestih, npr. preglednica »Glasovna vrednost črk«, izgovor črke v (1069) in »Zapisovanje glasov« (1070).
  Tam izvemo, da je besedo predvsem, kjer se soglasnik v nahaja pred nezvenečim nezvočnikom s, mogoče izgovoriti z nezvenečim dvoustničnim v-jem. V strokovni literaturi ga označujemo z narobe obrnjenim dvojnim w. Druga možnost izgovarjave črke v v besedi predvsem je glas u kot prosta varianta obeh – nezvenečega in zvenečega dvoustničnega v: [pretʍsèm], [predusèm].

  Omenimo še, da je v tretji izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika – SSKJ3 izgovor naveden pri vseh iztočnicah, torej tudi pri izgovorno predvidljivih

  Helena Dobrovoljc, Tanja Mirtič (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.