×

Oblikoslovna dvojnica »okvir okvira/okvirja« v terminologiji s področja živinoreje • Vprašanje:

  Prosim, če mi lahko pomagate pri tem: ali so živali velikega okvirja ali okvira?

  Odgovor:

  Mnenje Sekcije za terminološke slovarje

  SSKJ pri samostalniku okvir pri prvem pomenu in njegovih podpomenih ('priprava iz lesa ali drugega materiala, ki obdaja sliko ali druge predmete'; 'tej podobno ogrodje, na katero se kaj pritrjuje ali vanj vpenja'; 'kar je po obliki tej podobno') navaja poleg rodilniške oblike okvira tudi obliko, kjer se osnova podaljšuje z -j, tj. okvirja. Pri preostalih pomenih ('kar kaj obdaja, obkroža'; 'kar kaj opredeljuje, omejuje'; 'izraža prostorsko omejenost, kot jo določa prilastek') navaja samo obliko brez podaljšave osnove, tj. okvira.
  Slovarski del Slovenskega pravopisa pri iztočnici okvir1 (navedeni primeri – zakoni kot pravni okviri za družbena gibanja; delovati v okviru predpisov; veljavnost odloka v občinskem okviru – ustrezajo 3. in 4. pomenu v SSKJ) dopušča le sklanjanje brez podaljšave osnove, tj. okvira, okviru itd., pri iztočnici okvir2 (primera – slika v okvirju; okvirji za očala – ustrezata 1. pomenu v SSKJ) pa navaja z -j podaljšano obliko, tj. okvirja, kot dopustno za knjižni jezik pa tudi obliko brez podaljšave, tj. okvira. Pri terminu okvir gre za terminologizacijo prvega pomena v SSKJ oz. iztočnice okvir2 v Slovenskem pravopisu, torej pomena 'kar je po obliki tej podobno'.
  Po SSKJ in Slovenskem pravopisu, ki sta sicer splošna slovarja, sta tako ustrezni obe rodilniški obliki živinorejskega termina okvir: okvira in okvirja.
  V strokovnih in znanstvenih besedilih, dostopnih na internetu, se pojavljata obe rodilniški obliki termina:

  • okvira (npr. v Rejskem programu za pasmo slovenski hladnokrvni konj, 2010, str. 5) in

  • okvirja (npr. v diplomskem delu N. Šerbec Primerjava rasti telet šarole in limuzin pasme od rojstva do odstavitve, 2016, str. 3), prevladujejo pa oblike s podaljšavo osnove z -j.
   Tudi v besedilih, zbranih za nastajajoči Terminološki slovar živinoreje, prevladujejo oblike, kjer se osnova podaljšuje z -j, tj. okvirja, z okvirjem itd., zato vam v besedilih s področja živinoreje svetujemo rabo oblik z -j, tj. okvirja.

  Mojca Žagar Karer (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.