×

Stičnost poševnice in raba dvopičja • Vprašanje:

  Zanima me uporaba presledka, predvsem ob poševnici ter uporaba dvopičja pri navajanju ure.

  Prosil bi za uradno potrjeno uporabo presledka ob uporabi poševnice ter vprašal bi, ali res je potrebno pri navajanju ure/časa v uradnih dopisih, ali na plakatih, uporabiti piko med števkami?

  Odgovor:

  Uradno potrjena raba glede stičnosti poševnice je v trenutno veljavnih pravopisnih pravilih, ki v členu 451 določajo, da je poševnica načeloma stično ločilo.
  V svetovalnici pa smo že večkrat odgovarjali na vprašanja, v katerih so prikazani položaji rabe, v katerih bi bila stična raba poševnice lahko celo moteča ali nepravilno razumljena. Zato smo v odgovorih predlagali tudi rabo nestične poševnice, npr.:

  • pri navajanju večbesednih ali večdelnih imen na dvojezičnih področjih, še zlasti, če vsako ime spremlja opozorilo na to, v katerem jeziku je zapisano ime, ki sledi: Ovčja vas / Valbruna;
  • pri navajanju v podpisu na poslovni vizitki: Direktor prodajnega sektorja / Sales Director ipd.

  Kljub navedenemu je uradno veljavno določilo v pravopisnih pravilih SP 2001. Pravopisna pravila prenavljamo in sodelavci svetovalnice, ki smo hkrati del Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU, nameravamo ob prenovi poglavja o ločilih komisiji, ki jo sestavlja 17 članov in članic različnih strokovnih specializacij in provenienc, predlagati spremembo, ki jo narekuje zgoraj opisano gradivo. Deloma jo lahko že zdaj utemeljujemo tudi s pravopisnima določiloma v členih 455 in 456: v jezikoslovju je poševnica kot znamenje za ločevanje meje med povedmi ali slovarskimi sestavki nestično ločilo; nestična je tudi poševnica, ki zaznamuje verze, kadar jih ne pišemo vsakega v svoji vrstici (temveč v tekočem besedilu).

  Po pripravi vsakega prenovljenega poglavja o pravilih, ki ga obravnava ožji sestav Pravopisne komisije na osnovi gradiva (tega pripravimo pravopisci in svetovalci z Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU), predlog novega poglavja pošljemo še v razpravo širši pravopisni komisiji. Poglavje ni zaključeno, dokler celotna Pravopisna komisija ne odobri predloga. Ko se postopek priprave vseh poglavij končan, celotna pravila sprejme SAZU in od tedaj dalje je pravopisno pravilo mogoče uveljavljati kot uradno veljavno. Letos pravila še ne bodo v tej fazi.

  Piko pri zapisu ure je mogoče utemeljiti s pravilom v 255. členu pravopisnih pravil, ki pravi, da pika ločuje uro od minut (8.15).

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Peter Weiss, Aleksandra Bizjak Končar (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.