×

Zapis besedne zveze »delovno intenziven« • Vprašanje:

  Zanima me, ali se delovno intenziven piše skupaj ali narazen.

  Odgovor:

  V primeru delovno intenziven gre -- kot ste že sami nakazali v naslovu vprašanja -- za besedno zvezo, sestavljeno iz dveh samostojnih besed, ki ju pišemo narazen. Prva beseda je prislov, po katerem se vprašamo kako? ali na kakšen način?, druga beseda je pridevnik. Da je prva beseda res prislov, je mogoče dokazati tudi s pretvorbo v prislovno zvezo: delovno intenziven -- 'intenziven pri delu/glede dela'. Tako še npr.

  • ročno napisan -- 'napisan na roko';
  • medresorsko usklajen -- 'usklajen med resorji';
  • gibalno oviran -- 'oviran pri gibanju'.

  Vaša dilema bržkone izvira iz dejstva, da so tovrstnim zvezam (glasovno in oblikovno) podobne t. i. podredne pridevniške zloženke, ki jih pišemo skupaj. Vendar gre pri njih za pretvorbo iz zvez pridevnika in samostalnika, so torej tvorjenke, npr. delovnopravni < delovno pravo.

  Tina Lengar Verovnik (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.