×

Breznaglasnice in naglaševanje besed s predponskim obrazilom »naj-« • Vprašanje:

  Zanima me, katere skupine besed so nenaglasnice.

  Zanima me tudi, ali je beseda najgloblji več naglasnica. Uporabljena je v kontekstu: V najglobljem delu so varovali Minotaura ...
  Gre namreč za t. i. lektoriranje besedila za govorni nastop, pa ne znam najti pravil za naglaševanje predpon oziroma kako s to zadevo sploh je.

  Odgovor:

  Nenaglašene, praviloma enozložne, redko tudi dvozložne besede v stavku so breznaglasnice. (Predlogov z, k, v ipd. ne štejemo mednje.) Ker se naslanjajo na naglašene besede, jim pravimo tudi naslonke. (Povzemam po Jožetu Toporišiču, in sicer iz njegove Slovenske slovnice (2004), str. 65.) To so:

  • predlogi (do, iz, tudi nepravi, npr. vrh ...),
  • vezniki (in, da, ki ...),
  • nikalnica ne ob glagolu (tj. kadar ne stoji samostojno),,
  • redki členki (še, že ...),
  • pogovorni člen ta (v zvezah ta stari, ta mlada),
  • nekateri pridevniki v stalnih besednih zvezah so oslabljeno naglašeni (dober v dober dan ...),
  • oblike pomožnika biti za sedanjik in prihodnjik (sem si je, bom boš bo ...),
  • pogojnik (bi),
  • kratke oblike osebnega (povratnega) zaimka za rodilnik, dajalnik in tožilnik (me, ti, jo, se, si ...),
  • glagolski morfem se, si (smejati se, drzniti si),
  • prosti morfemi ga, jo, jih (piti ga).

  Na določenih mestih v stavku lahko take oblike postanejo naglašene ali pridejo pod stavčni poudarek: Pà si mè!, Pústi mi jò!

  Pridevniška presežniška oblika nàjglóblji ima dva naglasa, tako kot mnogi pridevniki in prislovi: enega imajo na osnovi in drugega na predponskem obrazilu nàj... Ta ima ob kratkem a-ju redno tudi različico z dolgim, torej nájglóblji. Nekatere presežniške oblike, ki lahko pripadajo tudi drugim besednim vrstam, imajo samo po en naglas, na naj..: najbolj, najbrž, kdaj tudi ob naglašeni osnovi; tak primer je nàjmanj, nájmanj, nàjmànj in nájmànj.
  O naglasu teh oblik se lahko poučite v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in v slovarskem delu Slovenskega pravopisa 2001, predvsem v geslu naj...

  Peter Weiss, Tina Lengar Verovnik (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.