×

Prislov »dalje« – potreben ali ne? • Vprašanje:

  Ali v povedi Prireditev je primerna za otroke od tretjega leta. manjka prislov dalje? Ali bi se torej morala glasiti: Prireditev je primerna za otroke od tretjega leta dalje?
  Kolegica trdi, da prislov ni potreben, meni pa se sliši čudno, preprosto mi na koncu nekaj (z)manjka. Kako je s pravilom?

  Odgovor:

  V stalni besedni zvezi od n leta ali od od n leta starosti je pogosto uporabljen prislovni dodatek, npr. dalje ali naprej (od tretjega leta (starosti) dalje, od tretjega leta (starosti) naprej). Res ga lahko občutimo kot redundantnega, saj je dejstvo, da gre za začetno mejo nečesa, navadno količine, nakazano že s predlogom od. Tega, da v jeziku (še zlasti v stalnih besednih zvezah, še pogosteje pa v frazemih) najdemo jezikovne enote, ki dodatno poudarjajo že povedano, ne moremo označiti kot jezikovno napako, temveč jih pojmujemo kot odraz poimenovalne potrebe, o čemer priča tudi raba, kakršno opisuje Slovar slovenskega knjižnega jezika (prim. od, pomen 3), npr.:

  od predl., z rodilnikom […] 3. pri izrazih količine za izražanje začetne mere: desetice od dvajset naprej; dražiti od sto dinarjev navzgor // v zvezi z do za izražanje približne vmesne mere: takrat je imelo mesto od osem do deset tisoč prebivalcev

  Med logičnim urejanjem jezika in sporazumevalnimi potrebami govorcev jezika, ki so skozi čas razvile ustaljene skladenjske zgradbe, je pogosto tudi upravičen razkorak, ki omogoča več jezikovnega izbiranja in slikanja.

  Helena Dobrovoljc (januar 2017)