×

Sklanjanje kratice MSP • Vprašanje:

  Vljudno vas prosim za odgovor, kako se pravilno sklanja kratica MSP (mala in srednja podjetja). Ali drži, da je edino pravopisno ustrezno sklanjanje glasovno (z MSP-ji), ker naj bi pravopis možnost sklanjanja z neglasovnimi končnicami določal le za kratice z jedrnim ženskim samoglasnikom, ne pa tudi za kratice, ki imajo za jedro samostalnik srednjega spola?


  Odgovor:

  Podatki o izraznih, pregibnih in tvorbenih značilnostih kratic so v aktualnih pravopisnih pravilih razdrobljeni, zato je tudi težko priti do celovitih informacij o njihovem (pisnem) sklanjanju. Načeloma so kratice moškega spola (razen kratic na nenaglašeni -a in redkih drugih) ter se sklanjajo po prvi moški sklanjatvi. Izrecno je možnost pregibanja po tretji, torej ničti sklanjatvi kratic navedena pri ženskih sklanjatvah v členu 812, in sicer le za tiste kratice, ki »ohranijo spol podstavne zveze in se ne končujejo na nenaglašeni a«; kot zgled je navedena SAZU. Ob tem je opozorjeno na pogostejše sklanjanje takih kratic po prvi moški sklanjatvi.

  Posredno je mogoče sklepati tudi na možnost sklanjanja kratic moškega spola (torej velike večine vseh kratic) po tretji moški sklanjatvi, in sicer iz sklica v poglavju o krajšavah. Tam sta namreč (v členu 1023) poleg zgoraj navedenega člena kot relevantna navedena še člena 760 in 804. Oba se tičeta tretje (ničte) moške sklanjatve, in čeprav v besedilu med zgledi ni kratic (še najbliže je zgled visoki c, visokega c, ki se nanaša na drug tip krajšave), lahko posredno sklepamo, da pravopisna določila veljajo tudi zanje.

  Slovarski del pravopisa kaže, da so slovaropisci to upoštevali. Slovar tako pri redkih kraticah, ki se lahko sklanjajo ali po prvi moški ali po tretji ženski sklanjatvi, daje informacijo o tem v dveh ločenih geslih (SAZU), pri kraticah moškega spola (ne glede na spol jedrnega podstavnega samostalnika: FDV – ženski; DDV – moški; SNG – srednji) pa poleg sklanjanja po prvi največkrat ponuja še (neprednostno) možnost sklanjanja po tretji moški sklanjatvi. Enako ravna tudi pri prevzetih kraticah (BBC):

  SAZÚ1 SAZÚ-ja tudi SAZÚ -- m, prva oblika s -em (ȗ; ȗ) Slovenska akademija znanosti in umetnosti
  SAZÚ2 -- ž (ȗ) Slovenska akademija znanosti in umetnosti
  FDV FDV-ja tudi FDV -- [fədəvə̀] m, prva oblika s -em (ə̏; ə̏) Fakulteta za družbene vede
  SNG SNG-ja tudi SNG -- [esengé -êja] m, prva oblika s -em (ẹ̑ ȇ) Slovensko narodno gledališče
  BBC BBC-ja tudi BBC -- [bibisí] m, prva oblika z -em (ȋ; ȋ) |britanska radiotelevizijska družba|

  Tudi vaša kratica je torej – ne glede na srednji spol jedrnega podstavnega samostalnika – moškega spola in se lahko sklanja bodisi po prvi ali po tretji (ničti) moški sklanjatvi.

  Tina Lengar Verovnik (januar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.