×

Razvoj digitalne kompetence nekoga ali pri nekom • Vprašanje:

  Zanima me, ali je v spodnjem primeru treba uporabiti mestnik ali rodilnik.
  Razvoj digitalne kompetence pri učitelju
  ali
  Razvoj digitalne kompetence učitelja

  Odgovor:

  V navedenem primeru sta ustrezni obe možnosti: pri rodilniku je izražanje 'prisotnosti česa pri kom (kot lastnine)/povezanosti česa s kom' eden od njegovih temeljnih pomenov, medtem ko je pri predlogu pri ta pomen (vendar ne kot 'lastnina') glede na izhodiščnega krajevnega drugotni (prim. http://www.fran.si/iskanje?View=1&Query=pri; 2. pomen 'za izražanje pripadnosti osebi, stvari' in 6. pomen 'za izražanje povezanosti s kom, čim').
  Tak drugotni odnosni pomen pri predlogu pri (v zahodno- in vzhodnoslovanskih jezikih je njegov ustreznik u, ki se veže z rodilnikom) sicer poznajo tudi drugi slovanski jeziki.

  Prvotnost omenjenega pomena pri rodilniku glede na predlog pri se kaže tudi v jezikovnem gradivu: tako npr. v korpusu Gigafida pri kompetenci za njene nosilce večino zadetkov najdemo v rodilniku:

  posameznika/-ov (66 absolutnih zadetkov),
  diplomanta/-ov (31),
  učitelja/-ov (35),
  kandidata/-ov (20),
  vodij (20),
  potrošnikov (19) itd.),

  medtem ko jih je s predlogom pri bistveno manj:

  pri zaposlenih (3),
  pri posamezniku (2),
  pri dijakih (1),
  pri slikarjih (1),
  pri kadrih (1) itd.

  Podobno velja za spretnost in veščino.

  Po drugi strani so sicer redkejše zveze s predlogom pri prisotne zlasti tedaj, ko govorimo o poteku nekega dejanja pri kom, kot je to v vašem primeru (razvoj digitalne kompetence pri učitelju), in tedaj se lahko predlog pri nanaša tudi na razmerje med dejanjem in njegovim nosilcem/vršilcem (tj. razvoj [česa] pri učitelju) v pomenu 'za izražanje kraja, kjer se dogaja dejanje'.
  Kadar lahko dejanje vrši tudi kdo drug, je možna raba tako mestnika s predlogom pri kot rodilnika (razvoj kompetence pri učitelju: razvija jo pri njem kdo drug ali sam / razvoj kompetence učitelja: razvija jo zlasti kdo drug), medtem ko je pri dejanjih, ki jih vrši njihov nosilec sam, ustrezna raba le mestnik s predlogom pri – tako npr. v primeru (oba zgleda sta iz korpusa Gigafida) /.../učiteljem in vzgojiteljicam med drugim predava o razvijanju socialnih in komunikacijskih spretnostih pri otrocih /.../ pri otrocih lahko zamenjamo z rodilnikom otrok, v primeru Osvajanje gibalnih spretnosti pri učenkah petega razreda osnovne šole pa ne (osvajanje spretnosti namreč lahko vršijo le same, kdo drug jih le spodbuja).
  Prav tako je raba mestnika s predlogom pri edina ustrezna možnost v primerih, ko se pri nanaša na nosilca dejanja kot kraj dejanja v pomenu 'za izražanje kraja, kjer se dogaja dejanje', ne pa kot na nosilca lastnosti, npr. /.../ izvedeni programi pozitivno vplivajo na zvišanje ravni izvajanja različno zahtevnih košarkarskih spretnosti pri učencih in učenkah različne starosti (izvajanje spretnosti *učenk in učencev).

  Če povzamemo:
  V primeru, ki ga navajate, je ustrezna raba tako rodilnika kot mestnika s predlogom pri. Pri prvi rabi (razvoj digitalne kompetence učitelja) je kompetenca poudarjena kot učiteljeva lastnost, na kar kaže tudi možnost pretvorbe s svojilnim pridevnikom (> razvoj učiteljeve digitalne kompetence); prav tako se zdi verjetneje, da jo razvija kdo drug (zunanje). Pri drugi rabi (razvoj digitalne kompetence pri učitelju) je kompetenca poudarjena kot predmet dejanja, ki poteka pri učitelju kot kraju dejanja, dejanje pa lahko izvaja tako kdo drug kot tudi sam.

  Domen Krvina (februar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.