×

Prešernov smenj: kako sklanjamo besedo »smenj« • Vprašanje:

  V kranjski občini so si pred leti omislili prireditev z imenom Prešernov SMENJ. Zanima me, kako sklanjati to besedo.

  V raznih letakih in drugem pisnem materialu sem našla čudne sklone – npr. Prešernovega smenja – po mojem bi bilo prav semnja, zato vas prosim za kvalificiran odgovor o sklanjanju te besede.


  Odgovor:

  Samostalnik smenj je gorenjska narečna beseda in se v širšem slovenskem jezikovnem prostoru ne uporablja. V slovenskem knjižnem jeziku se uporabljata dve pogostejši sopomenki, in sicer sejem in tudi semenj. Iz slednje je z redukcijo prvega polglasnika nastala oblika smenj, ki je zdaj sestavina poimenovanja Prešernov smenj, temu pa se prireditelji in drugi Kranjčani najbrž ne bodo odrekli.

  Sistemsko najustreznejši izgovor, ki je obenem tudi najbližji narečnemu, je izgovor s polglasnikom v osnovi, ki je naveden že v Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju (1894/95; geslo smenj. Enozložne samostalnike s polglasnikom v korenu besede v knjižni slovenščini sklanjamo po prvi moški sklanjatvi, in sicer na dva načina:

  • z odpadom polglasnika v odvisnih sklonih (npr. samostalnika pès in sèn),
  • s posplošitvijo polglasnika iz imenovalnika ednine v vse sklonske oblike (npr. samostalnika dèž in bèt).

  Predlagam, da samostalnik smenj sklanjate po drugi navedeni možnosti, saj bi z odpadom polglasnika nastal težko izgovorljiv soglasniški sklop. Take samostalnike naglašujemo po dveh naglasnih tipih, in sicer bodisi po končniškem naglasnem tipu (smènj smenjà) bodisi po nepremičnem naglasnem tipu na osnovi (smènj smènja). O raznolikih poimenovanjih za pojem semenj v slovenskih narečjih pa se lahko poučite v članku Besede za semenj, žegnanje (farni praznik) in blagoslov v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA) avtorice Jožice Škofic.

  ednina dvojina množina
  imenovalnik smènj smenjà/smènja smenjì/smènji
  rodilnik smenjà/smènja smenjèv/smènjev smenjèv/smènjev
  dajalnik smenjù/smènju smènjema smenjèm/smènjem
  tožilnik smènj smenjà/smènja smenjè/smènje
  mestnik pri smenjù/pri smènju pri smenjìh/pri smènjih pri smenjìh/pri smènjih
  orodnik s smenjèm/s smènjem s smènjema s smenjì/s smènji

  Tanja Mirtič, Peter Weiss (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.