×

Dvojnice pri sklanjanju samostalnika »zid«: nad višino zidu/zida • Vprašanje:

  Ali se pravilno napiše: nad višino zidu ali nad višino zida?


  Odgovor:

  Čeprav po podatkih v naših normativnih slovarjih (slovar knjižnega jezika SSKJ in pravopisni slovar SP 2001) velja, da je rodilnik samostalnika zid lahko zidú ali zída, sodobna jezikovna praksa kaže, da se rodilnik zída umika obliki zidú.

  Končnica -u je v rodilniku ednine vedno naglašena in jo izkazuje le omejeno število enozložnih samostalnikov moškega spola. Zelo redko nastopa kot edina končnica v tem sklonu, večinoma se namreč pojavlja v paru z naglašeno ali nenaglašeno končnico -a, in sicer kot enakovredna (npr. pri samostalniku mah) ali manj ustrezna dvojnična oblika (npr. pri samostalniku žleb). Pri nekaterih samostalnikih pa je že povsem zastarela (npr. pri samostalniku mrak).

  V besedni zvezi, ki jo navajate, je vsekakor v pogostnostni prednosti višina zidu.

  Morda še ta zanimivost:
  Prek poizvedb portala Fran lahko spremljate tudi, kako so se slovaropisci različnih slovarjev odločali za eno od dvojničnih oblik pri slovarskih obravnavi stalnih besednih zvez, imen ali terminov, pri katerih se kot druga sestavina pojavlja samostalnik zid. Tudi tu so odločitve za rodilnik zidu v manjšini, upoštevati pa je treba, da so se morda odločali za obliko zida tudi zato, ker je v obeh izhodiščnih slovarjih (SSKJ in SP 2001) zapisana na prvem mestu:

  zida
  pravopisni slovar:
  Emónski zíd -ega -ú
  Kitájski zíd -ega -ú
  geografski slovar:
  súhi zíd -ega zidú

  zidu
  geografski slovar:
  zvóčni zíd -ega -a
  urbanistični slovar
  požárni zíd -ega -a

  Preverba po korpusih, ki pričajo o sodobni rabi slovenskega jezika, tudi pri zvočnem in požarnem zidu govori v prid obliki zidu, npr.

  zvočnega zidu – 127
  zvočnega zida – 3
  požarnega zidu –465
  požarnega zida – 26

  Helena Dobrovoljc, Tanja Mirtič (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.