×

Slovenska ustreznica angleški »governorate«
 • Vprašanje:

  Kako bi pravilno prevedli ang. governorate v smislu arab. muhafaza, ki pomeni (večjo) upravno enoto (zlasti) v državah Bližnjega vzhoda oz. Severne Afrike (npr. v Egiput, Siriji, Libanonu)? Na spletu sem zasledila:

  Pogosto se governorate v slovenščino prevaja kar kot provinca, pokrajina ali okrožje.


  Odgovor:

  Izraz muhafaza označuje upravno enoto v arabskih državah (Bahrajnu, Egiptu, Iraku, Jordaniji, Kuvajtu, Siriji, Jemnu …), v angleščino ga prevajajo kot governorate, od tod se je beseda, najpogosteje v podomačenem zapisu (guvernat, guvernatura), razširila tudi v slovenščino. S prevajanjem izraza v pokrajina, regija … pojem lahko napačno interpretiramo, saj tudi za upravne enote v Franciji ohranjamo izraz departma, v Švici kanton in podobno. (prim. opozorilo na Wikipediji).

  Na stvarne vidike prevajanja opozarjata tudi člana Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije dr. Drago Perko in dr. Drago Kladnik, saj upravna enota v različnih državah lahko pomeni povsem različne enote glede na velikost in pristojnosti. Ker guvernat vodi guverner, je s tega vidika ohranitev motivacije v pomenu ‘področje guvernerjeve oblasti’ smiselna (prim. tudi rusko gubernija, gubernator; M. Snoj, Slovenski etimološki slovar: guverner).

  Kako se odločiti med obema izrazoma?
  a) Dvojnica
  Izraza guvernat in guvernatura nista široko razširjena, načeloma ju srečujemo v obeh oblikah – naj bo to v pravnih listinah EU (npr. Izvedbena uredba Komisije (EU)), Wikipediji ali tudi slovenskem dnevnem časopisju (Na polotoku, ki je upravno večinsko razdeljen na severni in južni guvernat (skupno jih ima Egipt 27), je sicer vrelo že pred prelomnim letom 2011.).

  b) Besedotvorna ustreznost
  Tako tvorjenke z obrazilom ..at (guvernat, komitat, eksarhat, emirat) kot z obrazilom ..ura (guvernatura, prefektura – prim. SSKJ) izražajo prostor.

  c) (Pravo)pisna tradicija
  Noben od slovenskih pravopisov izraza ne pozna. Sicer pa časniška praksa, ki sega nekoliko dlje od obdobja Evropske unije in ki jo lahko zasledujemo prek portala dLib, daje prednost obliki guvernat, prim. časnik Slovenec iz leta 1943:

  • Trenutno je Črna gora guvernat. Guvernersko oblast izvršuje guverner general Pirzio Birolli. Za civilno upravo je bil ustanovljen komisariat, ki je odvisen od italijanskega zunanjega ministrstva.

  č) Pogostnost rabe
  V korpusu Gigafida večjo uveljavljenost v slovenskih besedilih izkazuje guvernat.

  Vsi našteti dejavniki torej govorijo v prid dvojnici guvernat, vendar to še ne pomeni, da se bo taka raba dejansko ustalila in nekoč nadomestila guvernaturo.

  Helena Dobrovoljc (maj 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.