×

Kako pravilno zapisati »new age«?
 • Vprašanje:

  Kako v besedilu diplomske naloge pravilno zapisati new age? V kurzivu, pod narekovaji ali kako drugače? Če je potreben zapis pod narekovaji, me zanima še, pod katerimi. Poleg tega pa me zanima tudi, kako to besedno zvezo pravilno zapisati v pridevniški obliki (v smislu newagevske zablode).


  Odgovor:

  Izraz new age uvrščamo med tista občnoimenska poimenovanja, ki kljub poskusom prevajanja v slovenščino (npr. nova doba, SP 2001, SNB; novi čas, Slovenski narod 1915) vztrajno ohranjajo izvirno podobo. Izraz *new age, ki se je sicer pojavil že v 19. stoletju, danes po Slovarju novejšega besedja opisujemo kot »duhovno gibanje ob koncu 20. stoletja, za katero je značilno zanimanje za alternativne duhovne in filozofske ideje« (SNB).
  Kot sopomenska je v dobi razcveta hipijevskega gibanja obstajala tudi zveza »Age of Aquarius« oz. doba vodnarja, ki je v 21. stol. ne povezujemo več z new ageem, takim, kakršnega poznamo danes.

  Izraz new age torej pišemo citatno, kot v angleškem jeziku, ga pa pregibamo tako, da upoštevamo vlogo nemega e, ki po pravopisnih pravilih (člen 772) »varuje izgovor« črke g kot , zato ga ne izpuščamo:

  new age
  new agea
  new ageu
  new age
  o new ageu
  z new ageem

  Zanimiv pojav, na katerega opozarja vaše vprašanje, pa je, da le redki pisci pri zapisu nadaljnjih tvorjenk iz besed z izglasjem [dž], npr. vintage, bridge, upoštevajo sistemsko posebnost pri zapisu govornega izglasja, saj ohranjanje nemega e in izgovor [dž] vplivata na preglas in pogosto nenavaden zapis, npr. newageevski.

  Takih zapisov smo na ravni prve stopnje tvorjenk sicer vajeni (George Georgeev, Lesage Lesageev), na drugi stopnji pa jih je manj, čeprav so, kot rečeno, sistemsko upravičene. Očitno pa teh besed sicer ni veliko (npr. coleridgevski ob coleridgeevski, grungevski ob grungeevski), zato je pogostnostna analiza nerelevantna.

  Prav tvorjenka, po kateri sprašujete, tj. newageevski, je v gradivu pogosta, pojavlja se kot pisna dvojnica, in to upoštevajoč pogostnost razmeroma enakomerno porazdeljeno: newagevski (v GF: 61) nasproti newageevski (v GF: 42). Zapis newagevski sicer najdemo v SNB.

  Utemeljitev za zapis z dvema e je sistemski, zato nanj tudi usmerjamo. Res je, da je zapis z enim e mogoče utemeljiti s tem, da je razvidnejša tvorba na drugi stropnji (z obrazilom -ski), tvorjenka na prvi stopnji pa je že zabrisana (z obrazilom -ev). Vendar pa nimamo potrditve v rabi, da bi se v primerljivih besedah zaradi stopenjske obravnave tvorjenk zapis poenostavil. Tudi v tvorjenki iz imena Joyce [džojs], ki zaradi izglasja [s] ne povzroča preglasa, ne izpuščamo enega od vokalov, npr. o, temveč zapišemo polno: joyceovski, joyceolog, joyceovstvo, joyceovec.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (maj 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.