×

Kaj je bolje: »biti odporen proti« ali »biti odporen na«?
 • Vprašanje:

  Kaj je prav: odporen na kot npr. v povedi Les je odporen na glive razkrojevalke. ali odporen proti, poved bi se v tem primeru glasila Les je odporen proti glivam razkrojevalkam. Enako velja za zvezi Odpornost na in Odpornost proti.
  Pri svojem delu se vsakodnevno srečujem z lektoriranjem (sicer s strokovnim, vsebinskim, a ob tem skušam skrbeti tudi za čim lepši jezik) diplomskih nalog študentov in zelo vztrajno uporabljajo Odporen na in Odpornost na. Mislim da to ni prav, tudi SSKJ govori le o zvezi s predlogom proti, razen v enem primeru, ko govori o odpornosti na upogib.
  Sicer pa zvezo odpornost na uporabljajo vsepovsod, še posebej pogosto v oglasih v medijih, npr. Naša streha je zanesljivo odporna na točo.


  Odgovor:

  V starejših slovarjih najdemo ob deležniku odporen večinoma predlog proti:
  biti odporen/imun/rezistenten proti mrazu, infekcijam, oslovskemu kašlju, okužbi

  Že pri razlagi zveze občutljiv na/za smo opisali, da v jezikovno rabo prodira predlog na, ki prevzema vse pomenske tančine, ki jih izraža zveza občutljiv + predlog.

  Podobno je pri zvezi odporen + predlog, kjer se, kot kaže sodobna raba v korpusu Gigafida, deležnik veže z vsemi tremi predlogi – proti, za in na:

  • odporen za 141 pojavitev
   odporen proti 4239 pojavitev
   odporen na 3310 pojavitev

  Medtem ko se predlog za umika, se zvezi biti odporen/imun proti pridružuje tudi zveza biti odporen/imun na, ki očitno prihaja iz pogovornega jezika in je pomensko bolj ohlapna.

  Glede na pomen deležnika odporen in njegovo skladenjsko-pomensko samostojnost (odporen otrok, bil je odporen), je izbira predloga, ki uvaja pomensko dopolnilo (proti mrazu, proti visoki temperaturi), pomembna zaradi poudarjanja/stopnjevanja pomena.

  Medtem ko se v rabi vse pogosteje pojavlja zveza odporen na, ki je zaradi predloga na pomensko bolj ohlapna, pa je z zvezo odporen proti poudarjen pomen deležnika, ki ga pomen predloga proti (‘izražanje odpora’) še stopnjuje.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (maj 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.