×

Navajanje sestavin po alinejah: ločila in raba začetnice




 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se ustrezno navedejo sestavine besedila po alinejah in kako je z ločili na koncu alinej oz. vezniki pred zadnjo sestavino, navedeno po alinejah (primer je naveden spodaj).

  Obravnavali bomo naslednje tematske sklope:

  • iskanje po informacijskih virih,
  • pregled rezultatov iskanja,
  • izvoz dobljenih rezultatov in
  • uporaba rezultatov v praksi.

  Ali bi prvo besedo prve alineje kdaj – razen, če gre za besedo, ki se po pravopisu zapisuje z veliko začetnico – zapisovali z veliko začetnico?


  Odgovor:

  Vaš primer je oblikovan in zapisan ustrezno in pričakovano. Namesto veznika in (kdaj tudi ali ali oz.) bi za predzadnjo alinejo lahko stala tudi vejica, kar je kdaj celo boljša izbira.

  (1a) Najbolj preproste alineje se, kot ste nakazali že sami, začenjajo z malo začetnico in končujejo z vejico, razen zadnje, za katero stoji pika.

  Dvojne predložne zveze izražajo:
  (a) lastnost,
  (b) prostor,
  (c) čas.

  (1b) Le v teh primerih lahko vsa ločila za alinejami opustimo; za predzadnjo potem ne more biti veznika in za zadnjo ne končne pike:

  Dvojne predložne zveze izražajo:
  (a) lastnost
  (b) prostor
  (c) čas

  Ločila za posameznimi alinejami so lahko tudi druga, in sicer glede na dolžino ali kompleksnost stavkov ali povedi v njih.

  (2) Če vsaj ena od alinej vsebuje stavek (podrednega ali prirednega), stoji na koncu vsake alineje podpičje; če bi bilo v kaki alineji več stavkov, med temi znotraj alineje ne more stati ločilo, ki bi bilo močnejše kot podpičje. Take alineje se praviloma (torej če na njihovem začetku ni zapisano lastno ime) začenjajo z malo začetnico.

  Po desni strani je dovoljeno prehiteti:

  • vozilo, ki zavija levo;
  • vozilo, ki vozi v naselju po smernem vozišču z dvema ali več prometnimi pasovi, po prometnem pasu, ki ni skrajno desno;
  • tirno vozilo, ki vozi po tirnicah, položenih po
   sredini vozišča.

  (3) Če je v kateri od alinej zapisana (vsaj ena) poved, za katero je zapisano končno ločilo, stoji končno ločilo (praviloma pika) za vsemi alinejami. V tem primeru se vse alineje začenjajo z veliko začetnico.

  Osebnostni tipi starejših moških:

  1. Integrirani tip. Značilno za moške tega tipa je, da niso niti pretirano aktivni niti povsem pasivni.
  2. Obrambni tip. Starostniki tega tipa so ambiciozni; v medosebnih odnosih so avtoritativni.
  3. Introspektivni tip. Moški tega tipa so ...

  Znotraj alineje ne sme biti zapisano ločilo, ki bi bilo močnejše od končnega. Na kratko: če je na koncu zapisana vejica, pred tem znotraj alineje naj ne bo končne pike ali podpičja; če je na koncu zapisano podpičje, pred tem znotraj alineje naj ne bo končne pike.

  Peter Weiss (maj 2017)



Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.