×

Kako zapisati »jaz sporočilo«: narazen, z vezajem ali skupaj?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako ustrezno zapišemo različne vrste sporočil: jaz-sporočilo ali jaz sporočilo (in po enaki logiki za ti-, mi- sporočila).


  Odgovor:

  Načeloma vezaj uporabljamo, kadar povezujemo dve enakovredni enoti (prostor-čas) ali v podrednih zloženkah, kadar je prva sestavina črkovna, številčna, kratična (C-vitamin, 10-letnica, PTT-služba). Pri slednjih uveljavljamo pravila slovenskega pravopisa in slovnice, ki pojmujejo zvezo črke in besede ter zveze kratice in besede (PTT-služba) kot eno besedo, imenovano zloženko, zato enobesednost zaznamujemo z vezajem. A tudi pri teh jezikovnih zgradbah se jezikoslovje v zadnjih letih odloča v smeri, da bi te zloženke pojmovali kot zveze in jih pisali brez vezaja (PTT služba, služba PTT).
  Zaimki jaz, ti … niso kratice, so pa nepregibne enote, ki nastopajo ob samostalniku v položaju, ki je navadno rezerviran za pridevnike, ki samostalnik določajo (rock/rok glasba). Neenotna slovenistična besedotvorno-skladenjska teorija jih je obravnavala zelo različno: v SSKJ so bile te enote nesklonljivi prilastki v besednih zvezah, v pravopisnem slovarju pa prvi deli zloženk z imenovalniško (oz. ničto) medpono (rockglasba/rokglasbajazsporočila), ravnovesje z jezikovno prakso pa je bilo dopuščeno z neprednostnimi dvojnicami (rock glasba/rok glasbajaz sporočila).

  Glede na to, da se v novejših slovarjih uveljavlja zapis narazen, torej se tovrstne zgradbe pojmuje kot besedne zveze, pričakujemo tudi v novih pravopisih pravilih, ki pridno nastajajo, spremembo veljavne kodifikacije v nakazani smeri.

  Vaše zveze je torej po pravilih slovnice treba zapisati skupaj (jazsporočilo), zapis z vezajem je manj primeren, zapis, ki se je uveljavil na temeljih SSKJ-jevskega prikaza in sodobne prakse, pa je narazen (jaz sporočilo, ti sporočilo …).

  Helena Dobrovoljc (junij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.