×

Je olje »makadamijevo« ali »makadamijino«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako zapisati ime olja, ki se ga pridobiva iz makadamije: makadamijevo ali makadamijino?


  Odgovor:

  Pravila Slovenskega pravopisa 2001 v členih 956 in 962 pravijo, da iz samostalnikov ženskega spola naredimo vrstni pridevnik s pomočjo obrazil -ji, -ski, -ov, redkeje iz obrazila -in. Po analogiji s tam navedeno lipo bi tako tudi iz samostalnika makadamija tvorili pridevnik makadamijev, s katerim bi v zvezi makadamijevo olje izražali vrstnost.

  Vendar pa naj opozorimo na dvoje:

  • Tako kot pri limoni (kjer v rabi prevladuje besedotvorna možnost limonin, v pravopisu pa je priporočljivejša uporaba variante limonov), je tudi pri makadamiji v rabi mogoče zaslediti obe tvorjenki (makadamijev in makadamijin). A v tem primeru je pridevnik makadamijev tudi v rabi prevladujoč.

  • Pri normiranju jezika je jezikoslovje v preteklosti želelo usmerjati v pomenskorazlikovalno distribucijo obrazil: pri pridevnikih, izpeljanih iz ženskih samostalnikov, je določilo rabo obrazil ov/-ev za vrsto (ajdov kruh, alojev čaj) in obrazila -in za svojino (ajdina žetev, alojin cvet). Vendar pa danes tako pisna kot govorjena slovenščina izpričujeta, da je pomensko razlikovanje z različnimi obrazili tvorjenih pridevnikov marsikdaj že zabrisano (npr. pridevnika alojev v rabi praktično ni, alojin pa prevzema funkcijo obeh pomenov).

  Sledeč tradicionalni pravopisni logiki, bi bila tudi pri makadamiji uporaba obrazil ‑ov/-ev upravičena pri izražanju vrstnosti (makadamijevo olje), pri izražanju svojine pa obrazilo -in (makadamijin orešček/orešek). V jeziku pa to razlikovanje izginja.

  Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar (maj 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.