×

Zakaj se ta samostalnika »etui« in »radio« sklanjata različno?
 • Vprašanje:

  Dva slovnično zelo podobna samostalnika (m. spol, 1. m. sklanjatev, v imenovaniku se končata na dva samoglasnika), ampak sklanjata pa se različno. To sta samostalnika radio in etui.

  Zakaj se npr. v rodilniku sklanjata drugače?
  radia
  etuija


  Odgovor:

  Kot pravilno ugotavljate, prevzeta samostalnika etui in radio spadata v prvo moško sklanjatev, ki je oblikovno (in naglasno) precej raznolika. Obe rodilniški obliki, ki ju navajate, vsebujeta j, ki pa se pri samostalniku radio ne piše (etuija [etuíja], radia [rádija]).

  Prevzete besede pogosto izkazujejo določne posebnosti. Samostalniki moškega spola, ki se v imenovalniku ednine končujejo na naglašeni ali nenaglašeni samoglasnik i, tako v izgovoru kot zapisu podaljšujejo osnovo s soglasnikom j (npr. etuí etuíja, fondí fondíja, mení meníja; agíliti agílitija, cunámi cunámija, hóbi hóbija), ker bi sicer pri pregibanju nastal niz dveh samoglasnikov (pogost zlasti pri prevzetem besedju), ki ga slovenščina praviloma odpravlja, najpogosteje z vstavljanjem t. i. protizevnega j.

  Pri izbiri načina pregibanja samostalnika radio nam lahko pomaga naglas.

  • Če se namreč moškospolski samostalnik v imenovalniku ednine končuje na nenaglašeni samoglasnik o, v odvisnih sklonih ne prihaja do podaljševanja osnove s soglasnikom j, saj končni samoglasnik o v imenovalniku ednine dojemamo kot končnico, ki se pri pregibanju spreminja (npr. rádio rádia, stúdio stúdia, émbrio émbria; bolêro bolêra, pónčo pónča, tórzo tórza).
  • Če je končni samoglasnik o naglašen, se v odvisnih sklonih vedno uresničuje podaljševanje osnove s soglasnikom j (npr. biró birója, metró metrója, rokokó rokokója).

  Tanja Mirtič (september 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.