×

Polstavčni prilastek in deležniški polstavek
 • Vprašanje:

  Ali obstajajo razlike med deležniškim polstavkom in polstavčnim prilastkom? Ali sta si sinonima?


  Odgovor:

  Polstavčni prilastek je po Enciklopediji slovenskega jezika J. Toporišiča "[p]olstavek v vlogi prilastka". Jedro polstavčnega prilastka je lahko ali deležnik ali (pravi) pridevnik; značilna zanj je možnost pretvorbe v levi prilastek. Npr.:

  hišica, narejena iz kartona > iz kartona narejena hišica
  izletniki, mokri do kože > do kože mokri izletniki

  Aktualni pravopis v pravilih navaja, da je jedro polstavka lahko deležje, deležnik, pridevnik, samostalnik ali nedoločnik -- temu ustrezajoča so nato poimenovanja "deležijski polstavek", "deležniški polstavek" ipd.

  Nataša Logar v Pravopisnih razpotjih (pred njo pa že T. Korošec v svojih člankih o vejici) utemeljuje, da od vseh polstavkov, ki jih navaja pravopis, lahko kot dejanske polstavke (tj. dele povedi, katerih jedro je neosebna glagolska oblika) opredelimo le deležijske. Deležniški in pridevniški polstavki so namreč v resnici (po skladenjski vlogi) polstavčni prilastki, pred nedoločniškimi polstavki se vejica opušča, t. i. samostalniški polstavki pa so -- sodeč po zgledih -- skladenjsko gledano soredja (pristavki ali vrivki).

  Deležniški polstavek je torej izraz, ki je vsebinsko le delno prekriven s terminološko natančnejšim izrazom polstavčni prilastek.

  Tina Lengar Verovnik (december 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.