×

Vejica v povezavi s frazemi
 • Vprašanje:

  Zanima me pravilna raba vejice v povezavi z nekaterimi frazemi. V besedilnih korpusih obstajata obe rabi, z in brez vejice. Zanima me, ali obstaja primarna raba? Sta morda obe enakovredni? Primeri: ni (,) da bi govoril; meni nič (,) tebi nič; en (,) dva (,) tri; kot bi trenil (,) je bil nazaj; mizica (,) pogrni se. Hvala.


  Odgovor:

  V slovenščini je raba vejice pogojena s skladenjskimi, posledično tudi s stavčnofonetičnimi dejstvi. Pravila za rabo vejice so opisana v pravopisnih pravilih (Slovenski pravopis 2001), primere ustrezne rabe najdete tudi v normativnih priročnikih oz. slovarjih (npr. Slovar slovenskega knjižnega jezika).

  Besedilni korpusi, kakršna sta Nova beseda in Gigafida, so zbirke raznovrstnih besedil, ki sicer realno prikazujejo jezikovno resničnost in jih zlasti pri posodabljanju priročnikov standardnega/knjižnega jezika s pridom uporabljamo, vendar imajo status gradiva.

  V korpusih in tudi v korpuse nevključenih besedilih ugotovljena jezikovna raba je ob oblikovanju normativnih priročnikov upoštevana še zlasti pri takih jezikoslovnih raziskavah, kjer je mogoče govoriti o procesu (npr. prevzemanje besed, preverjanje dvojnične rabe ipd.), stava vejice pa ima, kot že rečeno, drugačna jezikoslovna izhodišča, zato še tako visoko število neustreznih pojavitev ne more vplivati na spremembo pravil. V preteklih mesecih smo pisali o tem zlasti v povezavi z reklamnimi slogani (Kupujem tam (,) kjer nekaj veljam), ki so v javnosti zelo razširjeni, a nam seveda ne morejo služiti za zgled.

  Res pa je, da treba ločiti vejico v frazemih, ki jih navajate, od vejice v stavkih, ki so upadli na besednozvezno raven (To je bilo reci piši v petih minutah) in pri katerih so se jezikoslovci v preteklosti tudi na osnovi rabe dogovorili za opustitev vejice. Vaši zgoraj navedeni zgledi ne sodijo v to kategorijo.

  Helena Dobrovoljc (julij 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.