×

Izvor priimka »Pahor«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Pahor.


    Odgovor:

    Priimek Pahor (820 oseb v RS, od tega 376 v goriški, 168 v obalno-kraški in 114 v osrednjeslovenski statistični regiji) je verjetno nastal iz osebnega imena *Pahor, ki je hipokoristična izpeljanka iz slovanskih osebnih imen Pakoslav, Pačeslav, Pakomir, Pačemir. Ime *Pahor je iz navedenih imen izpeljano prek hipokoristika *Pah z drugim hipokorističnim obrazilom -or. Priponsko obrazilo -or je v slovenskih priimkih dokaj redko, njegov obstoj je izpričan tudi v izantroponimskih zemljepisnih imenih Čahorče, Bohor, Boharina. Priimek Pahor je izrazito tržaški, pojavlja se v 16. stoletju v devinskem urbarju, tudi kot patronimik Pahorič, vselej v zapisih Pahor, Pachor.

    Silvo Torkar (februar 2018)