×

Ženska oblika priimka »Kliš«
  • Vprašanje:

    Kako se pravilno sklanja priimek osebe ženskega spola, če v besedilu priimek nastopa samostojno, torej je ime osebe izpuščeno? Ali je pravilen zapis: »Besedilo Kliševe je zelo zanimivo.«


    Odgovor:

    Priimki ženskih oseb se v slovenščini sklanjajo z ničtimi končnicami, kar je nerodno zlasti, ko tak priimek postavimo v odvisni sklon, ki je formalno enak imenovalniku. Če pred priimkom ženske osebe ne stoji rojstno ime, naziv ali kaj drugega, iz česar bi bil z izraženimi končnicami razviden ustrezni sklon (npr. Besedilo Mojce Kliš je zelo zanimivo ali Besedilo gospe Kliš je zelo zanimivo), lahko namesto priimka uporabimo njegov svojilni pridevnik, ki ga seveda sklanjamo po pridevniški sklanjatvi. Poved Besedilo Kliševe je zelo zanimivo, ki vsebuje svojilni pridevnik Kliševa v rodilniški obliki, je torej ustrezno, čeprav iz ubeseditve ne razberemo, ali se avtorica piše Kliš, Kliša ali Klišo.

    Marko Snoj (julij 2013)