×

Pomenska razlika med izrazoma »odpor« in »upor«
 • Vprašanje:

  Ali bi bilo primerneje v zgodovinskopravnem znanstvenem besedilu uporabljati besedno zvezo uporniška organizacija ali odporniška organizacija (upor ali odpor), vezano na delovanje organizacije med II. svetovno vojno, ko je bilo ozemlje Slovenije okupirano?

  Ali sta upor in odpor sopomenki?

  Angleščina uporablja besedo resistance (npr. znanstvena knjiga z naslovom: Europe on Trial. The Story of Collaboration, Resistance, and Retribution During World War II.). Ali angleški resistance v naslovu knjige prevedemo in razumemo kot odpor ali upor?

  Vem, da se pri nas pogosto uporablja »upor proti okupatorju«, iz česar bi lahko izpeljali, da so bile to uporniške organizacije. A nekako se mi zdi, vezano na angleško besedo resistance, primernejši prevod odpor in iz njega odporniška organizacija. Morda se motim?


  Odgovor:

  Vašemu razmišljanju lahko pritrdimo in najdemo zanj tudi utemeljitev v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika (2016), v katerem sta pri samostalnikih odpor in upor natančneje kot v splošnem SSKJ evidentirani dve pomenski dimenziji:
  odpor

  1. močan občutek ugodja, nenaklonjenosti (Njihovo početje mi vzbuja odpor)
  2. dejavnost, s katero se kdo upira, brani, nasprotuje (streti, zlomiti sovražnikov odpor)

  upor (< upirati se)

  1. izrazitev, izražanje volje ne ubogati koga (dijakov upor profesorju; sop.: upiranje)
  2. dejanje, s katerim se s silo, z orožjem izraža volja do odstranitve oblasti (zatreti upor; sop.: vstaja)

  Iz obeh samostalnikov tvorimo pridevnika odporniški in uporniški, ki sta – kot kaže naše korpusno gradivo – kolokabilna s samostalniki, ki so najpogosteje prekrivni (gibanje, organizacija, skupina, vojska, sila), vendar v tem primeru še nista sopomenska, čeprav jo v rabi tudi mešamo.

  Hiter pregled jezikovne rabe kaže, da se uporniška organizacija večkrat pojavlja v zvezi z organizacijami, ki se upirajo vladajočim skupinam, pogosto v avtokratskih ali totalitarnih režimih, odporniška organizacija pa je pogostejša v kontekstu 2. svetovne vojne, fašizma:

  uporniški

  • Napadi na mesta so pokazali, da je uporniška organizacija še močna, niso pa vplivali na vladno stališče, da se z njo ne bo pogajala.
  • Angolska uporniška organizacija ni razpadla, temveč se je preuredila in se odločila za drugačno taktiko.

  odporniški

  • Septembra 1927 so pogumni primorski rodoljubi na Nanosu ustanovili tajno odporniško organizacijo TIGR za boj proti fašističnemu zatiranju.
  • Prva odporniška organizacija, skoncentrirana okoli Osvobodilne fronte, je na začetku imela značilnosti koalicije

  Ostre ločnice pa v rabi, kot rečeno, ni:

  • Ugandska vlada ima že dobrih dvajset let težave z uporniško organizacijo, imenovano Vojska božjega odpora.

  Nadaljnji pregled besednodružinskih razmerij na ravni izpeljanih pridevnikov kaže, da sta samostalnika odpor in odporništvo sopomenska z zvezo odporniško gibanje in nekoliko manj splošna, zato je razumljivo, da je samostalnik resistance (še zlasti v kontekstu druge svetovne vojne) najpogosteje preveden kot odpor, gibanje pa imenovano kot odporniško.

  Helena Dobrovoljc, Mija MIchelizza (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.