×

Podobnosti in razlike med vezniškima zvezama »tedaj ko« in »takrat ko« ter njuna raba
 • Vprašanje:

  Ali je pravilno/dovoljeno pisati tedaj ko kot večbesedni veznik (torej enako, kot če bi uporabili takrat ko), torej BREZ VEJICE, npr. v takih stavkih:

  Tedaj ko sem prišel iz gozda, sem spet postal živčen.

  Tedaj ko sem se prebudil iz dolgega spanja in se pretegnil, sem začutil, da nekaj ni v redu.

  Tedaj ko sem končno zaspal, še vedno objemajoč mamico, sem sanjal.

  Navajam iz SSKJ:

  1. takrat prisl. (a) 1. izraža čas, trenutek v preteklosti ali prihodnosti, kot ga določa sobesedilo /…/ 2. /…/ takrat ko vez., v časovnih odvisnih stavkih za izražanje, da se dejanje odvisnega stavka godi v preteklosti, prihodnosti ali poljubnem času istočasno z dejanjem nadrednega: takrat ko je najbolj zanimivo, moramo oditi; takrat ko se bo vrnil, bo veliko slavje;

  2. tedaj, prisl. (a) I. 1.izraža čas, trenutek v preteklosti ali prihodnosti, kot ga določa sobesedilo /…/

  – torej enako kot za prislov takrat (a) 1. TODA: ne navaja zveze tedaj ko!

  Navajam iz korpusa Nova beseda:

  Na poizvedbo tedaj ko dobim 4125 zadetkov, med katerimi pa je le peščica tedaj ko, vse drugo tedaj, ko.


  Odgovor:

  Vaše vprašanje zahteva dve pojasnili, ki sta med seboj povezani: 1. upoštevanje pravil zapisovanja dvo- oz. večbesednih veznikov in 2. ugotovitev obstoja zveze tedaj ko kot dvobesednega veznika v slovenščini.

  1. Med deli večbesednih veznikov, kot pravilno ugotavljate, ne zapisujemo vejice. Vendar pa vejico pišemo, kadar razmerje med nadrednim in podrednim stavkom izrazimo tako, da prvi del veznika, ki v tem primeru izgubi svojo vezniško vlogo, prestavimo v nadredni stavek. Pred drugim delom veznika, ki vezniško vlogo ohranja, pa vejico pišemo: govorimo torej o zvezi prislova in veznika, in ne o dvobesednem vezniku, npr. obiščite nas takrat, ko bomo imeli več časa; vstopila je prav takrat, ko so govorili o njej. Dvobesedni veznik takrat ko se glede na zvezo prislova takrat in veznika ko razlikuje tudi pomensko, saj izraža istočasnost dogajanja v nadrednem in odvisnem stavku: takrat ko je najbolj zanimivo, moramo oditi

  2. Prislov tedaj se, kot je pokazano v SSKJ, prav tako uporablja v kombinaciji z veznikom ko : ravno tedaj, ko se je mračilo, so prišli domov, ni pa posebej izpostavljen kot dvobesedni veznik.

  Raba kaže naslednje: tedaj ko (v referenčnem korpusu Gigafida ima 12.970 pojavitev, takrat ko pa 73.814) se uporablja v večini primerov z vejico, čeprav ne vedno ustrezno, kot npr. v primerih: Tedaj, ko so mojemu očetu povedali, da ima raka, bi nam izobraževalni program zelo pomagal; Oseba, ki jeclja, tedaj, ko mora nekomu kaj povedati, začuti strah ter napetost mišic grla (Ustrezno: Tedaj ko so mojemu očetu povedali, …; Oseba, ki jeclja, tedaj ko mora nekomu kaj povedati, …)

  Ustrezen zapis zgornjih primerov in primeri kot: tedaj ko bo pomlad in bo vse v cvetju, zopet pridem, nakazujejo, da je raba zveze tedaj ko kot dvobesednega veznika mogoča in da pomensko ustreza dvobesednemu vezniku takrat ko – torej izraža istodobnost podrednega in nadrednega stavka.

  Dejstvo, da se dvobesedni veznik tedaj ko rabi redkeje kot takrat ko in da je v več primerih njegova raba neustrezna (torej zapisana z vejico tudi kadar gre za dvobesedni veznik), pa kaže na to, da je v zavesti piscev izražanje istodobnosti na ta način manj uzaveščeno oz. težje prepoznavno.

  Polona Gantar (oktober 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.