×

Kako je prav: »katoličan« ali »katolik«?
 • Vprašanje:

  Slovenski pravopis pri besedah KATOLIK, KATOLIKINJA opozarja na ustreznejši oznaki KATOLIČAN, KATOLIČANKA.

  Zakaj je ta par besed bolj slovenski?

  Sta izraza "katolik, katolikinja" zgolj slepa prevoda tujk (madž.: katolikus; ital.: cattolico; nem.: Katholik; angl.: catholic; franc.: catholique; srb.-hrv.: katolik; špan.: cato'lico ...)?

  Zakaj se je v slovenščini pojavil izraz KATOLIK in kdaj je začel konkurirati KATOLIČANU?


  Odgovor:

  Že prvi slovarji 20. stoletja, če mednje prištejemo tudi tezaver Maksa Pleteršnika (1894 in 1895), poznajo oba izraza, a v obdobju nemške jezikovne prevlade se je tistega, ki je bil neposredno prevzet iz nemščine (nem. Katholik), normativno bolj izrecno odsvetovalo.

  (1) Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar, 1894, 1895: opozorilo na nemški izvor samostalnika katolik, priporoča pa tvorjenko s slovenskim obrazilom -čan (oz. za ženske -čanka, katoličanka),

  katolīk, m. po nem. Katholik, Cig., Jan.
  katǫ̑ličan, m. der Katholik; tudi: katoličàn.

  (2) V Slovenskem pravopisu iz leta 1899 Fran Levec izraz katolik označil s križcem, za katerega pravi: »Besede, ki so zaznamenovane s križem †, niso knjižne in se ne smejo pisati« (Levec SP 1899, 126).

  katoličan, († katolik), katoličanstvo, katoliški

  (3) Anton Breznik v Slovenskem pravopisu 1920 zapiše le besedo katoličan, katolik ne.

  (4) Anton Breznik in Fran Ramovš v Slovenskem pravopisu (1935) ter Joža Glonar v Slovarju slovenskega jezika (1936) zapišejo oba izraza in ne usmerjajo od enega k drugemu.

  (5) Slovenski pravopis 1950 besedo katolik razlaga z nevtralno katoličan (podobno razmerje je npr. med katedrala in stolnica).

  katolik -a m katoličan

  (6) Slovenski pravopis 1962 izenači oba izraza.

  (7) Slovar slovenskega knjižnega jezika (1. izdaja, 1970–1991) besedo katoličan kot nadrejeno sopomenko nadreja katoliku. (O tipih razlag v SSKJ gl. več v Uvodu, člen 48.)

  katoličàn in katoličán -ána m (ȁ á; ȃ) pripadnik katoliške vere: katoličani in pravoslavni
  katólik tudi katolík -a m (ọ̑; ȋ) katoličan: katoliki in protestanti

  (8) Slovenski pravopis 2001 sledi rešitvi v prvi izdaji SSKJ:

  katólik -a m, člov. (ọ̑) katoličan
  katólikinja -e ž, člov. (ọ̑) katoličanka

  (9) Slovar slovenskega knjižnega jezika (2. izdaja, 2014) izenači katolika in katoličana kot popolna sinonima, ki sta tudi normativno (v razmerju do knjižnega jezika) enakovredna:

  katoličàn in katoličán -ána m (ȁ á; ȃ) pripadnik katoliške vere: katoličani in pravoslavni 
  katólik tudi katolík -a m (ọ̑; ȋ)  pripadnik katoliške vere: katoliki in protestanti

  Pregled napotil v slovarjih 20. stoletja pokaže, da jezikoslovci niso bili enotni pri presoji, ali je priporočanje slovenščini bližje sopomenke katoličan namesto katolik smiselno ali ne. Tudi normativna napotila so različna: od najbolj restriktivnih prepovedi (SP 1899) prek blagih opozoril (SP 1950, SSKJ1, SP 2001) do popolnega izenačenja sopomenk (SP 1962, SSKJ2).

  Helena Dobrovoljc (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.