×

Katero različico imena uporabiti: »København«, »Köbenhavn« ali »Kopenhagen«?
 • Vprašanje:

  Večkrat slišimo in beremo ime danskega glavnega mesta Kopenhagen. Ali ni København?


  Odgovor:

  Pri imenu glavnega mesta Danske, ki se v slovenščini v zadnjih desetletjih pisno ustaljuje v izvirni, danski obliki København, je v slovenskem jeziku prišlo do kar nekaj stranpoti, ki jih je za utemeljitev te oblike dobro poznati.

  Oblika Kopehagen se uporablja recimo v nemščini ter v hrvaščini in srbščini, in predvsem zaradi vpliva teh jezikov jo še kdaj srečamo v slovenski publicistiki. Zapisana je tudi v zadnjem slovenskem pravopisnem slovarju, vendar kot manj primerna različica, od katere je napoteno na boljšo. Pri izdelavi pravopisnega slovarja je v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja pri tem sodelovala še zmeda. V pravopisnih pravilih (v preglednici za dansko pisavo, člen 1102) so pri tipografskih zamenjavah imena København (dejansko črke ø v njem) ponujene možnosti Kœbenhavn, Koebenhavn, Köbenhavn in Kobenhavn. Pišoči na tem mestu v Slovenskem pravopisu niso opozorjeni, da lahko izberejo katero od teh v sili, pa še to ne v ponujenem zaporedju, saj iskanje črke (ligature) œ ni nič lažje kot najdenje danske in norveške črke ø. Pravopisno določilo »[z]a København se uporablja tudi oblika Kopenhagen« je v nasprotju z napotkom v slovarskem delu, kjer je Kopenhagen (brez morebitne oznake, ki naj bi jo imel glede na zapis v členu 23 pravopisnih pravil) opremljen z nevtralno oz. navadnejšo in zato nadrejeno obliko. Ta je bila v pravopisnem slovarju leta 2001 – ne glede na zelo jasen zapis v pravopisnih pravilih – Köbenhavn, leta 2003 pa je bila popravljena v že tedaj najustreznejšo København.

  Mnogi slovensko pišoči iščejo po pravopisu, predvsem po njegovem slovarju, na portalu Fran, ta pa na konkretnem mestu postreže s predzadnjim pravopisnim podatkom, torej s Köbenhavn iz leta 2001, kljub temu da v kolofonu elektronske objave Slovenskega pravopisa piše: »Vsebina spletne izdaje je enaka pregledani tiskani iz leta 2003 in ponatisu iz 2007.« Negotovost pri pisanju imena danskega glavnega mesta izvira najprej iz razpuščenosti v objavah slovenskega pravopisa in potem še iz izbire napačne, presežene osnove za pravopisni slovar na spletnih straneh inštituta za slovenski jezik, čeprav bi se to dalo popraviti zelo hitro (s čimer bi odpadlo zdajšnje zavajanje). Kljub novejši objavljeni različici slovarskega dela Slovenskega pravopisa dobivamo na dveh inštitutskih spletnih mestih predzadnje podatke, iz leta 2001 (kar pa je na strežniku http://bos.zrc-sazu.si/c/SP/index.html izrecno navedeno): zadnje veljavne pravopisne informacije lahko dobimo edinole v knjigi iz leta 2003 ali 2007, na kar bi bilo na spletnih mestih zaradi družbene odgovornosti in zaradi zavezanosti jezikovni resničnosti dobro opozoriti.

  Izgovor imena København je po Slovenskem pravopisu 2003 [kébənháu̯n], pri tem pa izstopa drugi naglas, na a, ki poskuša odražati izgovorno resničnost: proti koncu besede se tu uresničuje stranski naglas, ki je šibkejši od glavnega bolj na začetku, tako kot v imenih in izpeljankah Kierkegaard, Kosovel, Jeruzalem, jeruzalemski, Maribor, mariborski … Pri izgovorni posebnosti, imenovani Kosovel v Mariboru, se je že sam Slovenski pravopis leta 1990 v preglednicah za danščino in norveščino (takrat člena 1101 in 1102) oddaljil od lastne pravorečno sicer zapovedane enonaglasnosti. To je ob pridružitvi slovarskega dela leta 2001 povzročilo marsikatero pravorečno neskladje, npr. za Kierkegaard v pravopisnih pravilih leta 1990 [kírkegór(d-)] in od leta 1994 naprej [kírkegár(d-)], v slovarju od leta 2003 naprej pa [kírkegard-]. Tu čaka jezikoslovce širša in odgovornejša (na)glasoslovna raziskava, ki bo prispevala k slovenski pravorečni kulturi več kot le množico begajočih možnosti.

  In kako v besedilo zapišemo dansko in norveško črko ø? Pri pisanju z roko tako ni težav (natisnjeno črko pač posnemamo), na računalniku pa najdemo dansko črko ø (latinično malo črko o s poševno črto čeznjo) in njeno veliko ustreznico Ø v spustnem meniju večine programov med dodatnimi latiničnimi na koncu niza malih in velikih o-jev. V programu Word se da malo črko priklicati tudi tako, da v besedilo vpišemo 00F8 (koda za veliko črko je 00D8) in takoj za tem štirimestnim številsko-črkovnim nizom hkrati pritisnemo tipki Alt in X. Le če problematična črka ni pri roki, namesto nje napišemo ö ali oe (Köbenhavn, Koebenhavn, v sili si torej pomagamo kot pri nadpisanih črkah na telefonskih urejevalnikih besedil, ko napišemo npr. m2 namesto m2).

  Na kratko: v slovenščini je ime glavnega mesta Danske København s pridevnikom københavnski ter prebivalskim imenom za moškega Københavnčan in za žensko Københavnčanka, v vseh oblikah pa se izgovarja kot [kébənha̗u̯n], z glavnim naglasom na [e] in stranskim na [a] (ta je zapisan z ostrivcem pod [a]; zapis v mednarodni fonetični abecedi je [ˈkeːbənˌxaːu̯n]).

  Peter Weiss (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.