×

Ločíti zŕno od plevéla
 • Vprašanje:

  Zanima me ali je frazem ločíti zŕno od plevéla pravopisno pravilen in se ga lahko uporablja v pomenu kot je navedeno v frazeološkem slovarju Janeza Kebra?


  Odgovor:

  Dodajam zaključek; predlagam torej tak končni odgovor:


  V Frazeološkem slovarju poleg omenjenega ločiti/ločevati zrno od plevela za pomen 'ločiti dobro od slabega' najdemo še druge različice tega frazema, in sicer ločevati zrna od plevela, ločiti pleve od zrna/zrnja, ločiti plevel od zrna/zrnja, ločiti zrno/zrnje od plev, ločiti zrno/zrnje od plevela , tudi deliti pleve od zrna.

  Ena temeljnih lastnosti frazeoloških jezikovnih enot je relativna stalnost njihove oblike in pomena. Vendar pa se za posamezne frazeme obenem ugotavljajo tudi dopustne oblikoslovne in skladenjske spremembe ter prilagoditve ob vključevanju v besedilo. Za frazem, o katerem sprašujete, take prilagoditve denimo pomenijo rabo dovršne ali nedovršne oblike glagola -- ločiti ali ločevati -- ter oblikoslovno variantnost zrno/zrna/zrnje.

  Nekateri frazemi poznajo tudi sestavinske variante, npr. ugledati/zagledati/uzreti luč sveta, od katerih je treba ločevati frazeološke prenovitve, vezane zgolj na posamezna besedila, npr.

  Slovenija v zadnjem času doživlja pravo poplavo pevcev in včasih je težko ločiti plevel od tistih pravih rožic.

  pa tudi napake, ki so posledica nepoznavanja frazeološke norme, npr.

  Zavedati se moramo, da je tehnološki razvoj s številnimi sodobnimi gradivi marsikje prehitel stroko graditeljev, ki šele zdaj postopno ločuje pleve od semena.

  O vsem tem se lahko poučimo v članku Erike Kržišnik, kjer najdemo tudi razlago za pojav variantnosti pleve/plevel v frazemu, po katerem sprašujete. Avtorica pojasnjuje, da je prišlo do nepoznavanja referenčne predmetnosti (pleva -- po SSKJ-ju 'trši ovoj semena pšenice, rži, ki ni tesno zrasel z vsebino'), zato je bila sestavina zamenjana z izrazno in pomensko podobno besedo (plevel – ‘nekaj nevrednega‘).

  V korpusu Gigafida je mogoče najti primere za vse zgoraj navedene različice frazema. Številčno sicer prevladujejo variante s samostalnikom pleve, ki jih je približno 2,5-krat več kot variant s samostalnikom plevel. Vendar je bolj kot to poveden podatek, da je primerov s sestavino plevel opazno več v besedilih z interneta, torej tam, kjer pred objavo ni lektorskih, uredniških in drugih posegov.

  Erika Kržišnik v zgoraj navedenem članku ob ugotovitvi, da je varianto ločiti zrnje od plevela mogoče najti že v SSKJ-ju, piše: "Se pravi, da je modifikacija prehodila pot od nenormativne napake, se kot taka z rabo ustalila in bila na podlagi rabe sprejeta v slovar kot normativna varianta." V frazeologiji torej ne velja več za odstop od norme.

  Tina Lengar Verovnik (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.