×

Vejica pred veznikoma ko in če
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je s postavitvijo vejice pred veznikoma ko in če v spodnjih primerih.
  Ali (pa), ko bomo stali v vrsti na blagajni.
  Kaj (pa), če bi tudi mi ravnali podobno?

  Sodeč po rezultatih v Gigafidi sta možni in pogosto rabljeni obe različici.


  Odgovor:

  V navedenih primerih gre za skladenjsko različne stvari. V prvem zgledu je v povedi osamosvojen del ločnega razmerja. Če zapišemo celotno poved (spodaj je prvi del izmišljen), hitro postane jasno, da je vejica odveč:

  • Noge nas bodo začele boleti šele, ko bomo čakali na avtobus ali pa ko bomo stali v vrsti na blagajni. == Noge nas bodo začele boleti šele, ko bomo čakali na avtobus. Ali pa ko bomo stali v vrsti na blagajni.

  V drugem primeru pa vejica -- vsaj sodeč po gradivu iz SSKJ-ja -- mora biti. Kadar vprašalnici kaj sledi še členek pa, je zgradba označena kot eliptična. Del glavnega stavka je torej izpuščen, ga je pa mogoče ob nameravanem pomenu povedi rekonstruirati.

  Zgled iz SSKJ-ja (pri geslu kaj) je naslednji:

  • elipt. kaj pa, če ga ne bo?

  Razen vprašalnice kaj in členka pa prvi del povedi torej ni izražen, v njegovi podstavi pa je pomen, ki bi ga lahko rekonstruirali kot 'kaj pa bomo storili / kaj pa naj naredimo' ipd.

  Tudi v gradivu korpusa Gigafida v tovrstnih primerih prevladuje raba vejice (okoli 5200 zgledov). Tudi zgledov brez vejice je veliko (okoli 3700), vendar jih je skoraj polovica (1700) iz internetnih virov, torej (tudi) iz nelektoriranih in forumskih besedil, medtem ko je pri zgledih z vejico primerov z interneta le slaba devetina (600), prevladujejo pa primeri iz časopisov in revij. Eden od razlogov za opuščanje vejice je verjetno pogostnost in avtomatiziranost te zveze, drugi pa dejstvo, da meje med obema deloma povedi v govoru ne zaznamujemo s premorom. Premor sicer ne sovpada nujno z vejico (in obratno), vendar je v tem primeru tudi poudarek le v odvisnem delu povedi, kar dodatno okrepi občutek o njeni skladenjski enovitosti.

  Nekoliko drugače je v primeru, ko vprašalnici kaj ne sledi členek pa. SSKJ v tem primeru ne govori o eliptičnosti, vejico pa vseeno zapiše.

  Zgleda iz slovarja (pri geslih kaj in če) sta naslednja:

  • pog. kaj, če bi šla v kino 'izraža željo, predlog'
  • nav. ekspr., z oslabljenim pomenom kaj, če bi malo stopili v hišo 'za izražanje želje ali omiljenega ukaza'

  Tudi v teh primerih bi z nekaj več truda kot zgoraj lahko rekonstruirali "manjkajoči" del: pomenil bi nekaj takega kot 'kaj porečeš/porečete na to'. Vendar se zdi, da je tukaj zavedanje o podstavnem pomenu veliko manjše, zveza pa veliko bolj dojeta kot avtomatizirano jezikovno sredstvo za izražanje pragmatičnih pomenov želje oz. omiljenega ukaza, zato je tudi v korpusu Gigafida razmerje ravno obrnjeno kot pri zaporedju kaj pa + če: okoli 5200 zgledov je brez vmesne vejice, okoli 3700 pa jih je z vejico. Pri pisanju brez vejice sicer spet prednjačijo zgledi z interneta, vendar je tudi pri časopisih in revijah razmerje rahlo v prid pisanju brez vejice.

  Tina Lengar Verovnik (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.