×

Velika začetnica pri hišnih imenih
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno zapisuje velika začetnica pri hišnih imenih? Je z veliko tudi "Pri" ali samo drugi del: Pri Bleku/pri Bleku, Pri Mežnarju/pri Mežnarju?


  Odgovor:

  Na Slovenskem so hišna imena (1) večinoma edninska v obliki kot Zájec, Méžnar, Kováč, Pék ipd. ali (2) množinska v obliki Tínčki, Plazníki, Kováči, Hrástniki ipd., velikokrat pa se glasijo (3) enako kot prvotna ledinska imena, iz katerih izvirajo, npr. Vrtáče, Kristávec, Tráte, Viníše ipd.

  Na vprašanje o hišnem imenu (to je, kako se reče pri določeni hiši v kakem naselju, torej kot odgovor na vprašanje KJE) res večinoma dobimo odgovor s predlogom na način pri Zajcu, pri Mežnarju, pri Kovaču … in pri Tinčki(h), pri Plazniki(h), pri Kovači(h) … To pa še ne pomeni, da se v teh, sicer prevladujočih zvezah pišejo z veliko začetnico tudi predlogi. (Z malo začetnico se piše predlog pred hišnim oziroma enakim ledinskim imenom tudi v zvezah na Vrtačah, v Kristavcu, na Tratah …) Predlog se piše z malo začetnico tudi v odgovorih na vprašanje KAM (k Zajcu, k Mežnarju, h Kovaču ... in k Tinčkom, k Plaznikom, h Kovačem ... ter na Vrtače, na Kristavec, na Trate ...) in OD KOD (od Zajca, od Mežnarja, od Kovača ... in od Tinčkov, od Plaznikov, od Kovačev ... ter z Vrtač, iz Kristavca, s Trat ...), z malo začetnico pa se pišejo pred hišnimi imeni tudi drugi predlogi, recimo okoli (okoli Kovača, okoli Kovačev), proti, nad, pod, med ... Gre za enako zvezo kot pri zapisu lokacije zadnjih rojstnodnevnih zabav sošolcev, ki so bile pri Tilnu, pri Tini, pri Milanu ipd.

  Predlog pri se v takih predložnih zvezah v skladu s pravopisnimi pravili piše z veliko začetnico na začetku povedi (Pri Kovaču je bilo spet živahno, tako kot V Celju, 18. junija 1818). Ni pa razloga za veliko začetnico predloga v zapisani predložni zvezi v slovarskih in podobnih seznamih. Tudi na konkretni hiši bi bilo veliko primerneje pisati hišna imena, ne pa predložnih zvez z njimi, saj bi tej rabi na krajevni tabli ustrezal res nenavaden napis V Kranju namesto običajnega Kranj. Navsezadnje so brezpredložno daleč prevladujoče zapisana hišna imena tudi v Atlasu Slovenije in na natančnejših zemljevidih slovenskega ozemlja (npr. Trotovnik, Ravnikar, Krajšek ...), praviloma v pridevniški množinski obliki pa na nagrobnikih (Franceljnovi ...).

  Zmotno vztrajanje pri veliki začetnici predloga najbrž izvira iz pogosto videnih zapisov imen gostiln in podobnih ustanov z vsebovanim predlogom na način Pri Urški. Vendar pa o njih Slovenski pravopis 1962 (str. 38, člen 41 pravil) piše: »V osnovni (imenovalniški) obliki imena, kakor ga je potrdila oblast, [podčrtal PW] pišemo predlog z véliko, občno ime z malo črko: Na bregu, Ob cesti, Pod lipo, Pod skalco ..., Pri slepem Janezu ...« Zveze predloga in hišnega imena, kakršna je zapisana pri Kovaču, ni potrdila oblast in je ne čutimo enako kot ime gostilne, pa tudi te so v zadnjem času na novo čedalje večkrat imenovane brezpredložno: gostilna Triglav, gostilna in picerija Bohač, ob starejših gostilna Pri Urški, gostilnica in kavarna Pri podkvi. (Ker se hišna imena večinoma uporabljajo na podeželju, kjer se govorijo narečja, so hišna imena in imena gostiln mnogokrat zapisana neustrezno, neknjižno, v nekakšnih narečnih približkih, kakršna sta napis na hiši Pr Šúštarjo namesto ustreznega Šuštar ali kvečjemu Pri Šuštarju in nekdaj za gostilno Pr’pek, Pr’ pek, Prpek ipd. (z gorenjsko obliko imena) namesto ustreznega zapisa Pri peku in medtem že uveljavljenega Pri Peku. V Zgornji Savinjski dolini prebivalci niso vajeni gorenjskih samoglasniških redukcij, zato so nekdanji zapis in po njem izgovor imena gostilne nekateri razumeli kratko in malo kot Pŕpek – šli so k Pŕpeku, bili so pri Pŕpeku in prišli od Pŕpeka.)

  Na kratko. Predlog ob hišnih imenih se piše z malo začetnico: pri Bleku, pri Mežnarju, enako kot k Bleku, k Mežnarju ali od Bleka, od Mežnarja ali proti Bleku, proti Mežnarju – hišno ime je tu Blek in Mežnar. Z veliko začetnico pa se pišejo predlogi v uradno potrjenih imenih gostiln, npr. Pri Urški, gostilna Pri slepem Janezu ali v gostilni Pod skalco.

  Peter Weiss (julij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.