×

Pomenska razlika med glagoloma »vmešati« in »umešati«
 • Vprašanje:

  Zanima me pomenska razlika med glagoloma umešati in vmešati.


  Odgovor:

  SSKJ tradicionalno ločuje pomena pri umešati 'z mešanjem, med mešanjem dodati kaki snovi še kaj' in vmešati 'z mešanjem spraviti v kaj', podobno kot v drugih podobnih primerih glagolov s predpono v- oz. u- (prim. še odgovor o glagolu vmavčiti).

  Po pregledu gradiva v besedilnem korpusu Gigafida opažamo, da v rabi to ločevanje pogosto ni uresničeno, poleg tega je kar sedem najpogostejših kolokacij za skladenjsko strukturo glagola poleg samostalnika v tožilniku pri obeh glagolih enakih, in sicer umešati/vmešati + maslo, sladkor, rumenjak, smetana, jajca, moka, žlica, zato se zdi, da pri prvem pomenu obeh glagolov težko potegnemo jasno ločnico med pomenoma, kot sta predstavljena v SSKJ, za natančnejšo pomensko členitev pa bi bila potrebna podrobnejša raziskava.

  Ekspresivni pomen glagola vmešati 'povzročiti, da postane kdo udeležen pri čem' in pomen tega glagola s prostim morfemom se (vmešati se) 'udeležiti se česa, navadno nepovabljen, nezaželen' pa se tudi v rabi potrjujeta, kot je prikazano v SSKJ. Le redki so primeri (zlasti v internetnih besedilih korpusa), kjer glagol umešati (se) izkazuje ta pomen.

  Mija Michelizza (oktober 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.