×

Velika začetnica pri ledinskih imenih
 • Vprašanje:

  Že nekaj časa me bega vprašanja v zvezi z zapisovanjem določene skupine ledinskih imen, in sicer tistih, katerih prva sestavina je predlog, npr. Pri lužah, Na produ ipd. kako se pravilno zapiše, če želiš povedati, da greš tja: na Luže, k Lužam ali celo K lužam ter Na prod ali na Prod?


  Odgovor:

  Verjetno poznate pravila Slovenskega pravopisa 2001, ki ledinska imena uvrščajo med nenaselbinska imena, pri katerih se uveljavlja zapis z veliko začetnico le pri tistih nepredložnih sestavinah, ki so sama lastna imena.

  Pravila določajo tudi (v členu 74 in dalje) načine rabe predložnih imen v skladenjski rabi, ki ga lahko apliciramo na ledinska imena, po katerih sprašujete:

  1. Če želimo ohraniti ime nespremenjeno, ga pišemo kot imenovalni prilastek, tj. z vrstnim poimenovanjem (Pot so nadaljevali po travniku Na produ …).

  2. Če v skladenjski rabi »trčita« skupaj dva predloga, lahko tistega, ki je del imena in ki ne ustreza skladenjskemu položaju, izpustimo in pišemo z veliko začetnico prvo popredložno sestavino (Pot so nadaljevali po Produ).

  Komentar: Ta način precej olajša skladenjsko rabo predložnih imen. Spodbuja pa tudi predlog za spremembo pravopisnega pravila (predstavljen v monografiji Pravopisna stikanja, 2012), da bi se že v imenovalniški obliki prva popredložna sestavina pisala z veliko začetnico, npr. (Na Produ), četudi ne gre za lastno ime oz. četudi govorimo o nenaselbinskih (na tem mestu ledinskih) imenih. Predloga Pravopisna komisija pri SAZU še ni obravnavala.

  3. Včasih je mogoče predlog in ime združiti v eno enoto (Prihajam od Kluž).

  Komentar: Imen tega tipa ni veliko, saj so večinoma že poenobesedena, npr. Podgora

  Če se torej odločite za skladenjsko rabo predložnega ledinskega imena imate na voljo več možnosti; odgovor na konkretno vprašanje pa se glasi, da se ob zamenjavi predloga velika začetnica ne prenaša na drug predlog, temveč na prvo popredložno sestavino.

  Helena Dobrovoljc (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.