×

Velika začetnica pri ledinskih imenih
 • Vprašanje:

  Že nekaj časa me bega vprašanja v zvezi z zapisovanjem določene skupine ledinskih imen, in sicer tistih, katerih prva sestavina je predlog, npr. Pri lužah, Na produ ipd. kako se pravilno zapiše, če želiš povedati, da greš tja: na Luže, k Lužam ali celo K lužam ter Na prod ali na Prod?


  Odgovor:

  Verjetno poznate pravila Slovenskega pravopisa 2001, ki ledinska imena uvrščajo med nenaselbinska imena, pri katerih se uveljavlja zapis z veliko začetnico le pri tistih nepredložnih sestavinah, ki so sama lastna imena.

  Pravila določajo tudi (v členu 74 in dalje) načine rabe predložnih imen v skladenjski rabi, ki ga lahko apliciramo na ledinska imena, po katerih sprašujete:

  1. Če želimo ohraniti ime nespremenjeno, ga pišemo kot imenovalni prilastek, tj. z vrstnim poimenovanjem (Pot so nadaljevali po travniku Na produ …).

  2. Če v skladenjski rabi »trčita« skupaj dva predloga, lahko tistega, ki je del imena in ki ne ustreza skladenjskemu položaju, izpustimo in pišemo z veliko začetnico prvo popredložno sestavino (Pot so nadaljevali po Produ).

  Komentar: Ta način precej olajša skladenjsko rabo predložnih imen. Spodbuja pa tudi predlog za spremembo pravopisnega pravila (predstavljen v monografiji Pravopisna stikanja, 2012), da bi se že v imenovalniški obliki prva popredložna sestavina pisala z veliko začetnico, npr. (Na Produ), četudi ne gre za lastno ime oz. četudi govorimo o nenaselbinskih (na tem mestu ledinskih) imenih. Predloga Pravopisna komisija pri SAZU še ni obravnavala.

  3. Včasih je mogoče predlog in ime združiti v eno enoto (Prihajam od Kluž).

  Komentar: Imen tega tipa ni veliko, saj so večinoma že poenobesedena, npr. Podgora

  Če se torej odločite za skladenjsko rabo predložnega ledinskega imena imate na voljo več možnosti; odgovor na konkretno vprašanje pa se glasi, da se ob zamenjavi predloga velika začetnica ne prenaša na drug predlog, temveč na prvo popredložno sestavino.

  Helena Dobrovoljc (januar 2014)