×

Rodilnik ali tožilnik ob elipsi
 • Vprašanje:

  Zanima nas, ali je uporaba tožilnika v drugem stavku spodnje povedi pravilna oziroma ali bi bilo treba uporabiti rodilnik:

  S tem praktičnim testom preverimo kandidatovo zmožnost pisnega izražanja (zlasti pravopis, besedišče in slovnico) v njegovem drugem jeziku, in ne njegovo poznavanje/njegovega poznavanja tematskega področja.


  Odgovor:

  Uporaba tožilnika v drugem stavku navedene povedi je odvisna od tega, kam postavimo dejanje v logičnem izpustu (elipsi):

  1. ali za nikalnico, tj. tako, da je zanikano sámo dejanje -- tedaj je pri premem predmetu upravičen rodilnik (/…/ in ne [preverjamo] njegovega poznavanja /…/);

  2. ali pred nikalnico, tj. tako, da je zanikan predmet kot udeleženec dejanja, ne pa sámo dejanje -- tedaj je upravičen tožilnik (/…/ in [preverjamo] ne njegovo poznavanje /…/).

  V slovenščini se po dosedanjih ugotovitvah (npr. Kaučič-Baša 1982: Rodilnik zanikanja, tudi že Breznik 1943: Stavčna negacija v slovenščini) pogosteje zanika celotno dejanje kot zgolj kateri od njegovih udeležencev.
  To potrjuje tudi iskanje CQL po korpusu Gigafida z iskalnimi zahtevami za tip povedi, kot jo navajate, s podobnofunkcionalnima "ne pa" in "in ne", kjer je pri prvem razmerje v prid rodilnika 3,65 : 1, pri drugem pa z upoštevanjem dokaj pogoste napake pri strojnem označevanju, ko je rodilnik ednine označen kot tožilnik množine (npr. Naša začetna postavka je bila, da delamo televizijo v mestu in ne televizije o mestu) okoli 2 : 1; če posplošimo iz rezultatov za povedi z obema zvezama (("ne pa" + "in ne")/2), je razmerje v prid rodilnika slabe 3 : 1. Od tod lahko zaključimo, da je najverjetneje pogostejša interpretacija, da v elipsi zanikamo celotno dejanje, zato njegov premi predmet prehaja v rodilnik.

  Podajmo še primer s prevodom iz ruščine (kjer je, nasprotno, precej pogosto zanikanje zgolj katerega od udeležencev dejanja, ne celotnega dejanja):
  Ty dovolen? – Ja ne očen' dovolen ~ Si zadovoljen? – Nisem zelo/preveč zadovoljen (dobesedno: "Sem ne zelo/preveč zadovoljen").

  Če povzamemo: raba tožilnika v povedi, ki jo navajate, ni napačna, je pa v rabi vendarle vsaj nekoliko pogostejši rodilnik, saj si v logičnem izpustu (elipsi) navadno predstavljamo zanikano celotno dejanje in ne zgolj katerega od njegovih udeležencev – v tem primeru predmeta.

  Domen Krvina (november 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.